Sökning: "effektivitet och arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden effektivitet och arbetsmiljö.

 1. 1. Motivation på kontoret och hemma: Svenska hybridarbetares erfarenheter. En kvalitativ studie om motivation vid blandat arbete mellan kontor och distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Book; David Florander; [2022-02-15]
  Nyckelord :Hybrid work; secluded work; distance work; telecommute; motivation; job characteristics model;

  Sammanfattning : Efter två år av en pandemi, en period där stora delar av arbetsstyrkan tvingats arbeta hemifrån, så ser vi en förändring av hur och var medarbetarna vill utföra sitt arbete. Arbetare verkar som nöjdast när de får möjligheten att arbeta hemifrån, men vill inte göra det alla dagar i veckan. LÄS MER

 2. 2. Ett förändrat arbetssätt inom revisionsbranschen till följd av covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om revisorsassistenters upplevda arbetsrelaterade stress

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johanna Engström; Robin Bernhardsson; [2022]
  Nyckelord :Telework; work-related stress; auditor assistant; work method; covid-19 pandemic; Distansarbete; arbetsrelaterad stress; revisorsassistent; arbetssätt; covid-19 pandemin;

  Sammanfattning : I samband med covid-19 pandemin har Folkhälsomyndigheten infört allmänna råd och rekommendationer om social distansering och distansarbete. Revisionsbranschen har därmed ställt om till en mer varierad arbetsplats där arbetstagarna har utfört sitt arbete helt eller delvis hemifrån och mycket tyder på att denna typ av hybrida arbetsmiljö kommer att fortsätta även efter covid-19 pandemin. LÄS MER

 3. 3. Hälsa. Fast på ett djupare plan liksom.Om den existentiella hälsans betydelse för arbetsrelaterad hälsa. : - En kvalitativ studie av en hälsofrämjande intervention för vårdpersonal.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Eva Ahlin; Lina Asklöv; [2022]
  Nyckelord :existential health; health promotion efforts; Interpretive Phenomenological Analysis IPA ; working environment; effective team; psychological safety; existentiell hälsa; hälsofrämjande insatser; Interpretative Phenomenological Analysis IPA ; arbetsmiljö; effektiva team; psykologisk trygghet;

  Sammanfattning : Existentiell hälsa är ett relativt nytt begrepp i Sverige och handlar om vårt sätt attse på och förhålla oss till livet i stort. Trots vissa påvisade hälsoeffekter, harmöjligheten att träna den existentiella hälsan på arbetstid ännu inte nått sammastatus som möjligheten att träna och förbättra den fysiska och psykosocialahälsan. LÄS MER

 4. 4. Trivs vi bäst i öppna landskap? : En kvalitativ studie om det aktivitetsbaserade kontorslandskapets påverkan på den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anna Avela; Malin Claesson; [2022]
  Nyckelord :ABW; office design; psychosocial work environment; flexibility; employees; ABK; kontorsdesign; psykosocial arbetsmiljö; flexibilitet; medarbetare;

  Sammanfattning : Bakgrund En arbetsplats ska vara utformad sådan att så många medarbetare som möjligt kan utföra sina arbetsuppgifter på lika villkor. Många organisationer i dagens samhälle väljer att skära ner på andelen privata kontor för att kostnadseffektivisera och ersätter istället med öppna kontorslandskap, varav den vanligaste designen är aktivitetsbaserat kontorslandskap. LÄS MER

 5. 5. Effektivitet eller utmattning? : En kvalitativ studie om kriminalvårdares emotionella arbete på anstalten Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hossen Jawad; Agnes Bjerregaard; [2022]
  Nyckelord :Prison; Emotional labor; Arlie Hochschild; Lean production; Just in time; Thomas Scheff; social ties; shame; pride.; Anstalt; Emotionellt arbete; Arlie Hochschild; Lean production; Just in time; Thomas Scheff; sociala band; skam; stolthet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förändringar inom kriminalvården påverkar kriminalvårdares arbetsvillkor och förutsättningarna för det emotionella arbetet.  Därför har vi lagt fokus på kriminalvårdens arbete som präglats av de förändringar som skett, både på arbetstid och privat. LÄS MER