Sökning: "efferent läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden efferent läsning.

 1. 1. Världen ur nya ögon : Sciencefiction i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Jansson; Jonas Persson; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; sciencefiction; ekokritik; litteraturpedagogik; kritiskt tänkande; kreativitet; transaktionsteorin; Margaret Atwood; Lpf 94; Gy 2000; Gy 2011;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie har varit att undersöka hur elever och lärare i svenska 2 på gymnasiet tillsammans kan arbeta med skönlitterära verk inom sciencefiction-genren för att utveckla ett nyanserat perspektiv på omvärlden. Utöver detta har vi också undersökt målen med läsning i gy 11 och jämfört dem med målen i lpf94, för att ta reda på hur läsandets syfte och mål har motiverats och förändrats. LÄS MER

 2. 2. Litteraturundervisning av äldre texter - Hinder och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elisabet Ahlqvist; [2019]
  Nyckelord :appropriering; efferent läsning; estetisk läsning; igenkänning; kanon; litteraturhistoria; litteraturundervisning; läsare; läslust; pedagogik; reader response theory; sociokulturellt perspektiv; stöttning; äldre texter;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete baserat på en etnografiskt inspirerad studie som har syfte att undersöka hur lärare motiverar och utformar undervisningen av äldre texter på gymnasiet samt hur elever på olika gymnasieprogram upplever denna undervisning. För att utföra studien har använt mig av källor som bidragit till att samla in, bearbeta och analysera den empiri som intervjuerna och observationerna resulterat i. LÄS MER

 3. 3. Nå alla elever: ett aktionsforskningsprojekt om läsning och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Segerstedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekten av att inkludera elevernas intressen i valetav skönlitteratur och vilken effekt detta har på deras motivation till läsning. Utifrån syftetformulerades tre frågeställningar som ämnade besvara syftet. LÄS MER

 4. 4. Att göra medvetna textval : En studie om textens betydelse för litteratursamtalet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL); Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Rebecka Linander; Emma Lindblad; [2018]
  Nyckelord :Textval; litteratursamtal; boksamtal; läsning; reader-response; läsförståelse; grundskolan; årskurs 1-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få kunskap om textvalets betydelse för litteratursamtalet. Studiens empiriska material samlas in via videoupptagningar av observationer av åtta litteratursamtal med elever i årskurs 2. Observationerna är öppna, deltagande och genomförs i en arrangerad kontext. Litteratursamtalen utgår från fyra olika texter. LÄS MER

 5. 5. Subjektiv förankring eller inte? : Om litteraturdidaktik i gymnasieskolan: en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Jessica Mattsson; [2018]
  Nyckelord :subjektiv förankring; subjektiv relevans; erfarenhetspedagogik; sociokulturellt perspektiv; efferent och estetisk läsning; allmän och litterär repertoar;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att analysera och utvärdera de argument som presenterats i tidigare forskning för och emot subjektiv förankring som litteraturdidaktisk strategi och metod, samt att se om det i tidigare forskning framkommer något alternativ till subjektiv förankring. Tidigare forskning visar att subjektiv förankring förekommer i stor utsträckning, samt att subjektiv förankring är nära förknippat med en matchning av allmän och litterär repertoar. LÄS MER