Sökning: "efterlevnad"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade ordet efterlevnad.

 1. 1. Efterlevnad av ASC 606 och IFRS 15 - följer företagen upplysningskraven? En studie om europeiska och amerikanska IT-bolags efterlevnad av upplysningskrav i intäktsstandarderna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Beckne; Alexandra Hellberg Rådén; [2021-08-23]
  Nyckelord :ASC 606; IFRS 15; efterlevnad; upplysningar; IT-bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Upplysningar är viktiga för förståelsen av finansiella rapporter ochgenom de nya konvergerade intäktsstandarderna ASC 606 och IFRS 15 ökade kraven påupplysningarna för att ge intressenterna mer relevant information. Just posten intäkter harvarit central i flertalet redovisningsskandaler över åren och i flertalet av dessa har IT-bolagvarit inblandade. LÄS MER

 2. 2. Kommer personer som uppfattar att andra människor inte följer myndigheternas rekommendationer under COVID-19 att själva i lägre utsträckning göra det?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rasmus Eriksson; [2021-01-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska strategin för COVID-19 utmärker sig internationellt eftersom den huvudsakligen bygger på frivillighet och eget ansvarstagande. Detta gör den svenska strategin till ett collective action problem. I collective action situationer är betingat samarbete den vanligaste samarbetsformen. LÄS MER

 3. 3. Vad kan förklara regelefterlevnaden i EU:s medlemsländer : En jämförande fallstudie av efterlevnad genom sociala sanktioner för Bulgarien och Rumänien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Tegnelöv; [2021]
  Nyckelord :EU; CVM; Bulgarien; Rumänien; Sociala sanktioner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mänskliga rättigheter i skuggan av företagande? : En analys av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tilda Lundström; [2021]
  Nyckelord :FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter; Sveriges implementering av UNGP; mänskliga rättigheter; nationell handlingsplan; John G. Ruggie.; Law and Political Science; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sverige är ett av få länder som har tagit fram en nationell handlingsplan för att omsätta FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på nationell nivå. FN:s vägledande principer skapar inga nya folkrättsliga förpliktelser, utan uppmuntrar endast stater att ta fram nationella handlingsplaner för att omsätta principerna på nationell nivå. LÄS MER

 5. 5. Succeeding with corporate sustainability strategies in multi-business organizations : Drivers and challenges in strategy formulation and implementation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Thorén; [2021]
  Nyckelord :Multi-business organization; Strategy Formulation; Strategy Implementation; Corporate Sustainability; Strategy Levels; Strategic Alignment; Strategic Efficiency; Strategic Consensus; Fler-företagsorganisationer; Strategiformulering; Strategimplementering; Hållbarhet; Strategiska nivåer; Strategisk effektivitet; Strategisk gemensam inriktning; Strategisk konsensus;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of the current study was to gain a broader understanding of corporate sustainability strategy formulation and implementation in multi-business organizations. Specifically, regarding how to succeed with efficiency, alignment and consensus across strategic levels. LÄS MER