Sökning: "egen ansvar på arbetet"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden egen ansvar på arbetet.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under covid-19

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Larsson; Julia Nilsson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; Covid-19;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Världshälsoorganisationen deklarerade covid-19 som en pandemi den 11 mars 2020. För att minska smittspridningen krävdes åtgärder för att utforma en säker vård. LÄS MER

 2. 2. Vem bär ansvaret för arbetsmiljön vid arbete hemifrån? - En framåtsyftande studie om ansvaret för det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt för skada vid arbete hemifrån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Parastou Namdar Faiz Abadi; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetsmiljörätt; Arbetsskadeförsäkring; Covid:19; Arbetarskydd; Handelsrätt; Arbetsmiljöansvar; Arbete hemifrån; Distansarbete.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Since the outbreak of the Covid-19 pandemic, society has demanded that more and more workers work from home in order to contribute to reducing the spread of infection. Although teleworking is not a new phenomenon, the pandemic has led to the question being raised as to whether the possibility of teleworking for certain groups of workers should also exist in the future. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogik för lärande : En studie om ett statligt lyfts inverkan på elevers lärande och dess betydelse för framtida förbättringsinsatser

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Helgesson; [2022]
  Nyckelord :Special education for learning; special educational competence; collegial learning; teacher learning; improvement initiatives; school development; distributed leadership; governance and management; Specialpedagogik för lärande; specialpedagogisk kompetens; kollegialt lärande; lärares lärande; förbättringsinsatser; skolutveckling; distribuerat ledarskap; styrning och ledning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om lärares, special­pedagogers, rektorers och förvaltningsledningens erfarenheter och upplevelser om förbättrings­insatsen specialpedagogik för lärande (SFL) och dess inverkan på förbättringsarbetet i en kommun, på såväl skol­enheter som i kommunen i stort. SFL är en kollegial kompetens­utvecklingsinsats med syfte att höja lärares kompetens inom specialpedagogik. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Klondaris; Peter Persson; [2022]
  Nyckelord :Work-related stress; Nurses; Experience; Quality of care; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Upplevelse; Vårdkvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress rapporteras som en av de vanligaste hälsoriskerna för vårdpersonal och en bidragande faktor till det redan höga antalet sjukdagar bland sjuksköterskor. Samtidigt ingår det i sjuksköterskans roll och ansvar att leda och samordna omvårdnadsarbetet i syfte att tillgodose varje patients individuella behov utifrån bestämda riktlinjer med ett förhållningsätt som grundas på en humanistisk människosyn, men också att vårda sin egen hälsa. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenheter av digitalisering i arbetet med klienter med kognitiva funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hanna Bergfors; Maria Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Occupational therapy; Cognitive impairment; Digitalization; Participation; Arbetsterapi; Kognitiva funktionsnedsättningar; Digitalisering; Delaktighet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av digitalisering i arbetet med klienter med kognitiva funktionsnedsättningar. Metod: För att besvara studiens syfte användes kvalitativ metod. LÄS MER