Sökning: "egendomskonflikten"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet egendomskonflikten.

  1. 1. Ulleråker, en stadsdel för alla? : En kvalitativ undersökning av konflikten mellan social och ekonomisk hållbarhet i bostadsplaneringen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Jonas Calander; [2019]
    Nyckelord :social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; Ulleråker; egendomskonflikten; nyliberal planering.;

    Sammanfattning : I FN:s hållbarhetsmål läggs det ett stort ansvar på kommunerna att sträva efter hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. I Ulleråker söder om Uppsalas stadskärna planeras det för 7000 nya bostäder med tillhörande handelsplats och service. LÄS MER