Sökning: "egendomsskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet egendomsskydd.

 1. 1. Att se skogen för alla träd - om konflikten mellan miljö och ägande i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Jakob Fürst; [2021]
  Nyckelord :Allmän rättslära; miljörätt; äganderätt; miljöskydd; egendomsskydd; biologisk mångfald; ersättning vid rådighetsinskränkningar; 2 kap 15 § regeringsformen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under senare år har en allt skarpare målkonflikt seglat upp mellan egendomsskyddet och miljöskyddet i svensk rätt. Egendomsskyddet har genom bland annat grundlagsstadgandet i 2 kap 15 § regeringsformen en framskjuten position. LÄS MER

 2. 2. Strandskyddet : - en kritisk studie av strandskyddsbestämmelserna under förändring

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Louise Gissler; Fanny Höggren; [2021]
  Nyckelord :strandskyddet* SOU 2020:78* miljöbalken* egendomsskydd* proportionalitetsprincip* intresseavvägning*;

  Sammanfattning : Strandskyddets syften är att värna om allemansrätten och bevara natur- och djurliv. Strandskyddet vill skydda intresset av att allmänheten ska få beträda mark samtidigt som skyddet kan inskränka på den enskildes rätt att förfoga över sin mark. LÄS MER

 3. 3. Minerallagstiftningen - En undersökning av dess förhållande till egendomsskyddet och andra motstående intressen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Arvid Riemer; [2020]
  Nyckelord :fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Egendomsskyddet är en grundläggande rättighet som följer av både RF och EKMR vilka stadgar var och ens rätt till egendom. Regleringen är emellertid inte ovillkorligt tryggad, inskränkningar kan göras då ett allmänt angeläget intresse motiverar detta. LÄS MER

 4. 4. Förbud mot att sätta in pengar till intagna i anstalt och häkte : En uppsats om Kriminalvårdens rätt att anta bindande föreskrifter utifrån egendomsskyddet och normgivningsmakten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filippa Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Kriminalvården; egendomsskydd; normgivningsmakten; verkställighetsföreskrift; EKMR; fängelselagen; häkteslagen; Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ledningsrätt – ett intrång i fastighetsägarens egendomsskydd. Vems intresse väger tyngst?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Dahlman; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; ledningsrätt; nätkoncession; egendomsskyddet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER