Sökning: "egennamn"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet egennamn.

 1. 1. NORMER VID NYÖVERSÄTTNING MELLAN NÄRLIGGANDE SPRÅK OCH KULTURER. En komparativ studie av Tove Ditlevsens roman Gift i svensk förstaöversättning och nyöversättning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nika Abiri; [2020-06-12]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; Nyöversättning; the retranslation hypothesis; översättningsnormer; översättningsstrategier; översättningsvetenskap; översättning; kulturspecifika element; egennamn; Tove Ditlevsen; Ninni Holmqvist; Vanja Lantz; Gift;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts i syfte att pröva hypotesen om nyöversättningar på ett material som har översatts mellan lingvistiskt och kulturellt närliggande språk genom att undersöka likheter och skillnader i fråga om översättarnas hantering av kulturspecifika element i Vanja Lantz förstaöversättning och Ninni Holmqvists nyöversättning av Tove Ditlevsens roman Gift. Hypotesen prövas genom att undersöka vilka översättningsstrategier som har använts vid översättning av egennamn för att i sin tur kunna avgöra vilka normer som har format respektive översättning. LÄS MER

 2. 2. "Mitt namn identifierar mig. Det är så man vet och känner igen mig" : En språkvetenskaplig studie om samband mellan namn och identitet hos gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Isabelle Carlholmer; [2020]
  Nyckelord :Onomastik; egennamn; tilltalsnamn; efternamn; identitet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks sambandet mellan namn och identitet hos gymnasieelever. Syftet med arbetet är att försöka förstå hur den kopplingen kan se ut och om kopplingen är starkast för förnamnet eller efternamnet samt om stavningen är en faktor som kan påverka identifikationen. LÄS MER

 3. 3. Språket i naturvetenskap för yngre elever : En textanalys av det språk som används i TIMSS 2011 för årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mathilda Eklund; Kristina Ernehult Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Naturvetenskap; ämnesspråk; systemisk funktionell lingvistik; TIMSS;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en manuell textanalys undersöka det språk som används i de olika naturvetenskapliga ämnena i TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study) för årskurs 4. Uppsatsen redogör för språkets roll inom naturvetenskap samt vilka språkliga drag som ses vara karaktäristiska för ämnet. LÄS MER

 4. 4. INGEN MÄNNISKA ÄR EN Ö : En litteraturanalys utifrån representation av genus, etnicitet och funktionsvariationer i fyra skönlitterära böcker för skolans mellanår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Madeleine Lind; Therese Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :undervisning; skönlitteratur; skolans mellanår; intersektionalitet; genus; etnicitet; funktionsvariation;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks representationen av genus, etnicitet samt personer med funktionsvariationer i fyra vanligt förekommande skönlitterära böcker, ämnesöverskridande i svenska och geografi, för barn i skolans mellanår. Böckerna som analyseras är Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2017), Pojken och Tigern - en Sverigesaga (2002), Fröken Europa (2004) och Kompassresan (2009). LÄS MER

 5. 5. "Man läser alltså åt fel håll!" : Representation och framställning av mångkulturalitet i läroböcker för svenska och svenska som andraspråk årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Lindskog; [2019]
  Nyckelord :mångkulturalitet; interkulturalitet; normkritik; vithetsnormen; stereotyp; etnicitet; läroboksanalys;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar synliggöra hur representation och framställning av mångkulturalitet tar sig uttryck i ett antal läroböcker, avsedda att användas i undervisning i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 1–3. Studien består av en kombination av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av läroböckerna Briljant svenska textbok 1 (2009), Briljant svenska textbok 2 (2010) samt Briljant svenska textbok 3 (2011). LÄS MER