Sökning: "egenvärde investeringsvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden egenvärde investeringsvärde.

 1. 1. Hur idrottslärare förankrar och didaktiskt anpassar bollspel i undervisningen : En kvalitativ studie kring hur lärare i idrott och hälsa årskurs 7-9 didaktiska anpassar bollspel för skapandet av lika förutsättningar i undervisningen samt hur bollspel förankras till aktuella styrdokument.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Noah Näslund; Victor Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Bollspel; läroplansteori; didaktik; lärare; idrott och hälsa; styrdokument;

  Sammanfattning : I undervisningen i idrott och hälsa läggs mycket fokus på kunskapsområdet rörelse. Ofta blir det fokus på tävling och användning av bollspel, trots att bollspel inte uttryckligen står med i läroplanen. Detta är en potentiell påverkansfaktor till att elever missgynnas och riskerar att inte delta i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Varför vill du inte vara med? - En kvantitativ studie av årskurs 6 elevers motivation till deltagandet på idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karolina Komstedt; [2016]
  Nyckelord :Motivation; Yttre motivation; Inre motivation; Amotivation; Egenvärde och investeringsvärde; Självbestämmandeteorin; Idrott och hälsa; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera vilka faktorer som motiverar elever i årskurs 6 till att vilja delta, prestera och få ett meningsfullt lärande i ämnet idrott och hälsa. Syftet är även att resonera kring hur stor betydelse KASAM - känsla för sammanhang har när det gäller deltagandet i ämnet idrott och hälsa med studiens resultat som bakgrund. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet ger ett hälsosammare liv : En studie om ungdomars förhållande till fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Susanne Falestål; [2014]
  Nyckelord :Physical activity; health; Fysisk aktivitet; hälsa;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningSyftet med studien är att få ökad kunskap om ungdomars i årskurs 9 förhållande till fysisk aktivitet. Hur fysiskt aktiva är ungdomar i årskurs 9 på fritiden och i skolan?Hur aktiva är ungdomar i förhållande till de rekommendationer som finns för fysisk aktivitet? MetodFör att nå ut till så många som möjligt valde jag att göra en kvantitativ undersökning. LÄS MER

 4. 4. Idrott och Hälsa : Gymnasieelevers upplevelser av idrottsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jennifer Tarberg; [2013]
  Nyckelord :Fysisk självkänsla; nytta; motivation; egenvärde; investeringsvärde; upplevelser; idrott; hälsa;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Ämnet Idrott och Hälsa är viktigt ur många synpunkter. Det är ett ämne som ger kunskap inom fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande. Dessutom ges denna kunskap till ungdomarna för att de även ska behålla detta senare i livet. LÄS MER

 5. 5. Ämnet idrott och hälsa : en studie av ämnets innehåll och omständigheter ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Josefine Sandström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien var att undersöka vad elever i årskurs sex har för föreställningar om ämnet idrott och hälsa, om ämnets innehåll och omständigheter kring det.Hur ser föreställningarna om idrott och hälsa-läraren ut?Hur ser föreställningarna om ämnets innehåll och kunskapskrav ut?Hur ser elevernas föreställningar om begreppet hälsa ut?Hur ser föreställningarna om elevbeteendet under lektionerna ut?MetodFör att ta reda på detta gjorde jag djupgående intervjuer med tio elever som går i årskurs sex på en sex till nioskola. LÄS MER