Sökning: "egenvård och diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 679 uppsatser innehållade orden egenvård och diabetes.

 1. 1. Patienters upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Zakrisson; Nebiat Ghebreab; [2024]
  Nyckelord :Nursing; Patient s experience; Self-care; Type 2 diabetes; Diabetes typ 2; Egenvård; Omvårdnad; Patienters erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar globalt och som är den främsta orsaken till global dödlighet. Sjukdomen uppstår när kroppen blir resistent mot insulin och inte producerar tillräckligt med insulin. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors användning av motiverande samtal med patienter som lever med hjärt- och kärlsjukdom : En litteraturöversikt av kvantitativ och kvalitativ forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Birgit Khazrai; Tilde Olsson; [2024]
  Nyckelord :Cardiovascular disease; lifestyle habits; motivational interviewing MI ; nursing;  person-centred care; hjärt-och kärlsjukdomar; patienter; Motiverande samtal MI ; sjuksköterskor; omvårdnadsmål; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Background: Cardiovascular diseases are globally the leading causes of death. In Sweden 2 million people are currently affected. Contemporary society has created the conditions for an epidemic of diseases caused by unhealthy lifestyles. Nurse led motivational interviewing (MI) can be used to implement changes in unhealthy lifestyle habits. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av fysisk aktivitet vid diabetes typ 2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Elin Johansson; Ronja Lundin; [2024]
  Nyckelord :diabetes type 2; experiences; literature review; physical activity; self care; diabetes typ 2; egenvård; erfarenheter; fysisk aktivitet; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 blir allt vanligare och upptäcks i allt tidigare åldrar. Det finns ett flertal levnadsvanor som påverkar risken att insjukna med diabetes typ 2. Till riskfaktorerna hör obesitas, hypertoni och alkoholkonsumtion. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av patienter med diabetes typ 2 och egenvård : En litteraturöversiktsikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Mohsen Mosavi; Ahmad Ibrahim; [2024]
  Nyckelord :Diabetes type 2; self-care; experiences; nurse; Diabetes type-2; egenvård; erfarenheter; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2, en globalt ökande folksjukdom, kräver aktiv egenvård och livsstilsförändringar för att minimera komplikationer. Egenvård blir därmed en central aspekt i behandlingen av denna sjukdom. Metod: En Litteraturöversikt av 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design har genomförts. LÄS MER

 5. 5. Egenvårdserfarenheter hos immigrerade patienter med Diabetes typ 2 - En Litteraturöversikt med kvalitativ metod.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ifrah Hassan; Rahma Mohammed Hassan; Yasmin Farah; [2024]
  Nyckelord :Experience; diabetes type 2; immigrant; self- care; patients; Egenvård; erfarenheter; diabetes typ 2; invandrare; patienter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är ett globalt växande kronisk sjukdom. Cirka 500 000 personer i Sverige lider av diabetes, varav 90 procent har diabetes typ 2. LÄS MER