Sökning: "egenvårdsbalans"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet egenvårdsbalans.

 1. 1. Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling vid depression : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Dubois von Matérn; Malin Danielsson; [2022]
  Nyckelord :depression; experience; literature review; physical activity; self-care balance; depression; egenvårdsbalans; erfarenheter; fysisk aktivitet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett omfattande problem världen över och utgör den ledande orsaken till funktionsnedsättningar globalt. Vid depression lider personen av flertalet olika symtom vilka har en negativ inverkan på självkänslan och det dagliga livet. LÄS MER

 2. 2. HJÄRTSVIKTSSJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT DELAKTIGGÖRA DEN ÄLDRE PATIENTEN I OMVÅRDNADSÅTGÄRDER VID HJÄRTSVIKT

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Frida Sjöstrand; Sarah Richards; [2020]
  Nyckelord :Den äldre patienten; Egenvård; Hjärtsvikt; Hjärtsviktssjuksköterska; Omvårdnad; Teorin om egenvårdsbalans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en folksjukdom och hos personer över 80 år är prevalensen över tio procent. Sjukhusvård med täta återinläggningar är vanligt förekommande och sjukdomen medför stort lidande och sänkt livskvalitet för den drabbade. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes : Sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter till fysisk aktvitet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Gabriella Baresso; Linda Jans; [2018]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; type 2; Nurse perspective; Physical activity; Diabetes mellitus; typ 2; Sjuksköterskors perspektiv; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en växande prevalens av typ 2-diabetes världen över riskerar fler människor i framtiden att drabbas av följdsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, njursjukdomar och ögonsjukdomar. Ärftliga anlag har en betydelse för uppkomsten av typ 2-diabetes, men likaså levnadsvanor såsom rökning, stress och fysisk inaktivitet. LÄS MER

 4. 4. Livet är en dosfråga : Ett liv med insulinpump ur ett föräldraperspektiv: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Birkeros; Malin Rådström; [2018]
  Nyckelord :Insulin infusion system; Parents; Experiences; Diabetes mellitus type 1; Insulinpump; Föräldrar; Upplevelser; Diabetes mellitus typ 1;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom som kräver daglig insulinadministrering. När ett barn behandlas med insulinpump ställs höga egenvårdskrav och föräldrarnas involvering är stor. Sjuksköterskan ansvarar för att utbilda och stötta föräldrarna i egenvård och behandling. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med peritonealdialys i vardagen : en litteraturöversik

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Siri Vilén; Sylvia Nakyanzi; [2017]
  Nyckelord :Renal failure; Peritoneal dialysis; Experience; Self-care; Home dialysis; Njursvikt; Peritonealdialys; Upplevelser; Egenvård; Hemdialys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal personer som lever med kronisk njursvikt ökar med befolkningsökningen. Peritonealdialys är en vanlig livsuppehållande behandling för patienter som lever med kronisk njursvikt som främst sköts av patienter i hemmet. LÄS MER