Sökning: "egna"

Visar resultat 21 - 25 av 16086 uppsatser innehållade ordet egna.

 1. 21. Tematisk Undervisning På Fritidshemmet : Elevers intressen, delaktighet och inflytande samt fritidshemslärarens kunskaper och förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Saga Lind; Tove O´Sullivan; [2023]
  Nyckelord :after-school recreation center; thematic teaching; child perspective and a child s perspective; autonomous; inclusion; participation; influence; fritidshem; tematisk undervisning; barnperspektiv och barns perspektiv; aktörskap; inkludering; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : Tematisk undervisning beskrivs som ett verktyg där eleverna ges utrymme till att skapa och använda sina egna idéer, där undervisningen bildar en helhet och olika ämnesområden flätas samman. I denna studie kommer vi att undersöka utifrån barndomssociologin och ett relationellt perspektiv hur inkludering, elevers delaktighet och inflytande beskrivs av fritidshemslärare, vilka hinder och möjligheter fritidshemslärare ställs inför när det handlar om att ta vara på barns perspektiv, samt vilka kunskaper och förutsättningar fritidshemslärare behöver för att planera och genomföra tematisk undervisning på fritidshemmet. LÄS MER

 2. 22. Kommunikationens betydelse på akutmottagningen : En allmän litteraturöversikt av patienternas upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Nordström; Helena Linder; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Nurses experience that a good work environment creates opportunities to have a good communication with patients. A stressful work environment on the emergency department may instead lead to a deficient communication. LÄS MER

 3. 23. När platserna inte räcker till : En kvalitativ studie om gatekeeping inom dansvärlden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Linn Yttersjö; [2023]
  Nyckelord :dance world; dance residency; selection; gatekeeping; uncertainty; uncertainty reduction; conventions; dansvärld; dansresidens; urval; gatekeeping; osäkerhet; osäkerhetsreducering; konventioner;

  Sammanfattning : The aim of this study is to widen the sociological knowledge about how gatekeepers make selections, in contexts characterized by uncertainty. This is examined through the dance world as empirical case, based on the question “How do gatekeepers orientate themselves in the uncertainty that characterizes decision-making around which dance artists should be assigned dance residencies?”. LÄS MER

 4. 24. “Jag kommer aldrig använda det här igen.” : En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga studenters upplevelser kring värdekonflikter kopplat till sin egna klädkonsumtion och fast fashion.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emilia Mastad; Madeleine Hellström; [2023]
  Nyckelord :Värdekonflikt; klädkonsumtion; fast fashion; hållbarhet; kvinnliga studenter; normativa förväntningar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka och fördjupa oss i värdekonflikter kopplat till fast fashion, och ta del av hur kvinnliga studenter vid Uppsala universitet konsumerar kläder och förhåller sig till fenomenet. Studien har en fenomenologisk utgångspunkt och utgår från tio informanters perspektiv och upplevelser som samlats in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 25. Basen i kontrabasundervisningen : Hur talar kontrabaslärare i jazz- och improvisationsutbildningar om undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Martin Höper; [2023]
  Nyckelord :enskild undervisning; musikundervisning; jazz; kontrabas; musikdidaktik; improvisation;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka hur kontrabaslärare inom jazz- och improvisationsutbildningar talar om enskild undervisning på kontrabas, hur den traditionella metodiken för att lära sig att spela kontrabas inom den klassiska västerländska konstmusiken används i deras undervisning och vilka faktorer som påverkar deras val av undervisningsinnehåll. För att urskilja diskurser och faktorer i dessa olika lärares utsagor har enskilda kvalitativa intervjuer med fyra framstående lärare i jazzkontrabas på högskolor, folkhögskola och gymnasium genomförts och analyserats med hjälp av diskursteori. LÄS MER