Sökning: "egna"

Visar resultat 26 - 30 av 16254 uppsatser innehållade ordet egna.

 1. 26. IT-säkerhet på ett IT-konsultbolag i Uppsala : Medarbetares medvetenhet och acceptans gällande ledningssystemet för informationssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jeanette Magnusson; Ellen Lindefelt; [2023]
  Nyckelord :IT-säkerhet; Ledningssystem för informationssäkerhet; ISO 27000; acceptans; medvetenhet; fallstudie;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av det svenska samhället har framskridit i snabb takt där faktorer som Covid-19 pandemin har bidragit till ett ökat användande av digitala lösningar. Med denna digitalisering följer också en ökning i potentiella IT-säkerhetshot inte minst gentemot företag. LÄS MER

 2. 27. Konsten att vårda med compassion : Allmän litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mariette Karlsson; Karin Kilger; [2023]
  Nyckelord :compassion; litteraturöversikt; palliativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård beskrivs som komplex och utmanande där sjuksköterskor ständigt ställs inför etiska dilemman och känslomässiga utmaningar, ett tillstånd som kan leda till compassion fatigue som kan medföra sämre vård för patienter. Begreppet compassion beskrivs som en viktig komponent för att kunna bedriva personcentrerad vård, dels ur patienters perspektiv, dels utifrån lagar och styrdokument. LÄS MER

 3. 28. Hållbarhetschef i regional förvaltning - vad innebär det? : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Evelina Hilmersson; [2023]
  Nyckelord :sustainable development; Agenda 2030; public health; sustainability manager; hållbar utveckling; Agenda 2030; folkhälsa; miljö; hållbarhetschef;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regionerna är viktiga aktörer i genomförandet av Agenda 2030 och framgångsrikt genomförande förutsätter engagerat ledarskap som agerar långsiktigt och tvärsektoriellt samt hållbarhetsintegrering i det övergripande styr- och ledningssystemet. Under senaste åren har allt fler regioner tillsatt hållbarhetschefer för det övergripande strategiska hållbarhetsarbetet. LÄS MER

 4. 29. ”mitt snabba svar skulle bli, aldrig helt trygg faktiskt” : En kvalitativ intervjustudie om hur privatpersoner konstruerar trygghet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Stefan Guerrero; Johan Halling; [2023]
  Nyckelord :Trygghet; otrygghet; säkerhet; rädsla för brott; eget aktörskap; nyliberalism; risksamhället;

  Sammanfattning : Forskning om trygghet, otrygghet och säkerhet lägger ofta tyngden på hur begreppen konstrueras av media, politiker, statliga och privata säkerhetsaktörer som polis och säkerhetsföretag. Mindre fokus har tillägnats individens egna upplevelser, konstruktion och beskrivningar av begreppen. LÄS MER

 5. 30. Övergångar i förskolans verksamhet – ett avbrott eller undervisning? : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av strategier vid övergångssituationer i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hedberg Amanda; Matsson Stina; [2023]
  Nyckelord :Aktivitet; förskolan; förskollärare; strategier; övergångar.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares beskrivningar av strategier vid övergångar mellan aktiviteter i förskolans verksamhet. I denna kvalitativa studie har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Studiens resultat har analyserats utifrån teoretiska begreppen pedagogisk takt och pedagogisk eftertänksamhet. LÄS MER