Sökning: "ekologisk kompensation"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ekologisk kompensation.

 1. 1. ”VI VET ALDRIG VAD VI KOMMER MÖTA” En kvalitativ studie av risker i uppsökande socialt fältarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Victor Oseghale; Sebastian Andersson; [2018-12-14]
  Nyckelord :Fältarbete; Uppsökande arbete; Risk; Kommunikationsteori; Ekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka risker som fältarbetare i Göteborgs stad upplever i sitt uppsökande arbete. Studien undersöker vilka förutsättningar som finns för riskers uppkomst, vilka risker som finns, hur de riskerna påverkar fältarbetarna samt hur riskerna hanteras. Studien har ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk kompensation: en utvärdering av åtgärder för gölgroda (Pelophylax lessonae) i Forsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Malin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :ekologisk kompensation; gölgroda; Pelophylax lessonae; Rana lessonae; metapopulation; damm;

  Sammanfattning : Exploatering av värdefulla naturområden kan kompenseras genom s.k. ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation har hittills sällan tillämpats och därför saknas ofta uppföljning av dessa. LÄS MER

 3. 3. Kostnadsanalys av ekologisk kompensation : en studie av förflyttning av död ved vid Aitikgruvan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Malin Söderlind; [2018]
  Nyckelord :arbetsmetodik; tidsåtgång; produktivitet; känslighetsanalys; Komatsu 865; Scania R440; Terri ATD;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald är viktig för att upprätthålla funktionella ekosystem. Ekologisk kompensation är en ny metod som används för att stoppa nettoförlusten av biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänster. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan från ekologisk nötköttsproduktion : en fallstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Brita Nilsson; [2017]
  Nyckelord :klimatpåverkan; nötköttsproduktion med dikor; ekologisk;

  Sammanfattning : Climate change is a great challenge in which beef production has a part, mainly due to greenhouse gases emitted from the feed production, digestion, and manure management. However, there is a large variation within the beef production when calculating the emission intensity. LÄS MER

 5. 5. Kompensationsåtgärder vid exploatering av naturmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kajsa Ström; [2012]
  Nyckelord :naturvärden; hållbar utveckling; biologisk mångfald; livsmiljö; balanseringsprincipen; Natura 2000;

  Sammanfattning : Samhällets expansion i form av bostadsbebyggelse, infrastruktur och rekreationsområdenska följa en hållbar utveckling. Expansionen på naturmark går idaginte hand i hand med den hållbara utvecklingen då detta leder till en förlust avnaturmark och dess värden. LÄS MER