Sökning: "ekologisk kompensation"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden ekologisk kompensation.

 1. 1. Where is ‘elsewhere’ in biodiversity offsetting? A political-geographical exploration of values and localizations of offset measures in two development projects of Port of Gothenburg, Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Abrahamsson; [2020-08-20]
  Nyckelord :Ekologisk kompensation; All-ekologi; Politisk ekologi; Människa-miljö relationer; Göteborgs hamn;

  Sammanfattning : Ekologisk kompensation är en relativt ny åtgärd vilket syftar till att minska förlusten av ekologiska värden i samband med stads- och infrastrukturutvecklingsprojekt. Tidigare forskning om ekologisk kompensation har främst riktat sig till policyutveckling, ekologiska effekter, samt nyligen också dess sociala och kritiska aspekter. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk kompensation - återbetalning till naturen : en studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felix Havermark; [2020]
  Nyckelord :ekologisk kompensation; samhällsplanering; samhällsbyggnad; naturvärden; skadelindringshierarkin; balanseringsprincipen; grön infrastruktur; exploatering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Ekologisk kompensation är en metod för att gottgöra skadan som uppstår på naturen vid exploatering. Den baseras på skadelindringshierarkin som handlar om att i första hand undvika att skada naturen och sedan att begränsa skadan, därefter restaurera den natur som blivit skadad och i sista hand kompensera. LÄS MER

 3. 3. Detaljplan som verktyg för ekologisk kompensation

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Clara Ek; Lisa Hjelm; [2020]
  Nyckelord :ekologisk kompensation; kompensation; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; gröna värden; kompensationsåtgärder; fysisk planering; detaljplanering; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Grönområden konkurrerar idag med exploatering av byggnader och infrastruktur. Dock har grönska kommit att uppmärksammas allt mer i samband med pågående urbanisering och förtätning där den biologiska mångfalden påverkas negativt. Grönområden har även visat sig ha en viktig roll i anpassningen till rådande klimatförändringar. LÄS MER

 4. 4. Vad krävs för att arbetet med balanseringsprincipen i Helsingborg ska kunna uppnå No net loss?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Robin Ridell; [2019]
  Nyckelord :Ecologial compensation; mitigation hierarchy; urban development; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the context of continuous biodiversity loss connected to land-use changes and urban development, different methods such as biodiversity offsetting with the underlying aim of achieving “No Net Loss” (NNL) of biodiversity has been proposed. Compensation according to the mitigation hierarchy is one type of biodiversity offsetting which currently is being used in the municipality of Helsingborg, Sweden. LÄS MER

 5. 5. ”VI VET ALDRIG VAD VI KOMMER MÖTA” En kvalitativ studie av risker i uppsökande socialt fältarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Victor Oseghale; Sebastian Andersson; [2018-12-14]
  Nyckelord :Fältarbete; Uppsökande arbete; Risk; Kommunikationsteori; Ekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka risker som fältarbetare i Göteborgs stad upplever i sitt uppsökande arbete. Studien undersöker vilka förutsättningar som finns för riskers uppkomst, vilka risker som finns, hur de riskerna påverkar fältarbetarna samt hur riskerna hanteras. Studien har ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. LÄS MER