Sökning: "ekologisk läskunnighet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ekologisk läskunnighet.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Nyckelord :naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Sammanfattning : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. LÄS MER

 2. 2. Elevers tillägnande av biodiversitet : Ur ett ekologiskt hållbart perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Madeleine Oskarsson Celik; Josephine Göst; Maria Larson; [2022]
  Nyckelord :hållbar utveckling; ekologisk hållbarhet; biodiversitet; biologisk mångfald; lågstadiet; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Det förefaller att en förståelse av den naturliga världen är avgörande för vår fortlevnad. Om människan brister i kunskap och förståelse för den naturliga världen finns det risk att kommande generationer påverkas negativt. LÄS MER

 3. 3. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Nyckelord :naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Sammanfattning : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. LÄS MER

 4. 4. Ekologisk läskunnighet hos en urban befolkning - närnatur som undervisningsmiljö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Marie Hannerstig; [2019]
  Nyckelord :förtätning; ekologisk läskunnighet; tätortsnära natur; utomhuspedagogik; stadsplanering;

  Sammanfattning : I dagens städer saknar många barn möjlighet att vara utomhus i en miljö som inte är designad endast för människor. Ju mer barn identifierar sig med staden, desto mindre är de benägna att arbeta för naturen och skydda den i framtiden. LÄS MER

 5. 5. Gröna broar : ekologiska, sociala och estetiska tillgångar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonna Blomfeldt; [2013]
  Nyckelord :grön bro; hållbar utveckling; faunapassager; trivalent design; ecological infrastructure; green bridge;

  Sammanfattning : The visions of the United Nations concerning sustainable development and conservation of biodiversity can only be realized if the human population succeeds in creating coexistence between human and wildlife. Landscape architects are able to influence on how landscapes are to be maintained and developed. LÄS MER