Sökning: "ekologisk produktion"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden ekologisk produktion.

 1. 1. Ett förslag på hur hållbarhetsarbete kan implementeras i byggprojekt : En fallstudie med perspektiv från ett entreprenadföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Madeleine Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability work; Communication; Right conditions; Construction production; Staff; Action plan; Hållbarhetsarbete; Kommunikation; Goda förutsättningar; Produktion; Stab; Handlingsplan;

  Sammanfattning : Sveriges regering har beslutat att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta beslut innebär att alla branscher i Sverige bör ställa om och börja arbeta mer aktivt för att nå det uppsatta målet. Inom byggsektorn har initiativet ”Färdplan 2045” startats för att uppnå nettonollutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Nyckelord :Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Sammanfattning : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. LÄS MER

 3. 3. Ekologisk hållbarhet i nystartade företag : En studie om hur nystartade företag integrerar ekologisk hållbarhet i sina produktutvecklingsprocesser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :FELICIA LINDGREN; REBECKA MAGNIUS; [2020]
  Nyckelord :Ecological sustainability · Product development process · Start-ups · Priorities · Challenges · Opportunities; Ekologisk hållbarhet · Produktutvecklingsprocess · Nystartade företag · Prioriteringar · Utmaningar · Möjligheter;

  Sammanfattning : Klimatpåverkan till följd av produktion och konsumtion är ett högaktuellt samhällsproblem. Många företag gynnas av ekonomisk tillväxt som följd av konsumtion vilket kan skapa en konflikt där klimatpåverkan ställs mot ekonomisk vinning. LÄS MER

 4. 4. Blå dunster och gröna skogar : en multimodal diskursanalys av filmer från Svenska Skogen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Klara Enbom Burreau; [2020]
  Nyckelord :Strategic communication; multimodal discourse analysis; PR; forestry; social semiotics; risk society;

  Sammanfattning : Genom att att beskriva hur ett strategiskt urval av information formar dessa filmer syftar uppsatsen dels undersöka hur skogsbruket porträtteras i Svenska Skogens filmer men även vilka diskurser som inkluderas. Vidare ämnar studien att via en kritisk ansats öka förståelse för de maktförhållanden som materialet signalerar och hur de förhåller sig till de risker som skogsindustrin i skapar. LÄS MER

 5. 5. Hållbar produktion : En analys av energiförbrukning och avfall för minskad miljöpåverkan inom växellådsmontering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :My Malmgren; Nils Lindvall; [2020]
  Nyckelord :sustainable production; energy consumption; waste; ecological sustainability; economic sustainability; hållbar produktion; energiförbrukning; avfall; ekologisk hållbarhet; ekonomisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Scania är en del av Traton Group och är världsledande inom hållbara transporter. Examensarbetet genomfördes hos transmissionsmontering på Scania i Södertälje där även huvudkontoret för forskning och utveckling ligger beläget. I Södertälje finns produktionsenheter för chassi, motor och transmission. LÄS MER