Sökning: "ekologisk systemteori"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden ekologisk systemteori.

 1. 1. Idrott och hälsa – ”i det lilla och i det stora” Rektorers uppfattning om möjligheter till fysisk aktivitet på gymnasiesärskolans individuella program

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sarah Prosell; Maria Yderstedt Rödholm; [2020-06-23]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; idrott och hälsa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskola; ekologisk systemteori; frirum; tematisk analys;

  Sammanfattning : Forskning har visat att fysisk aktivitet minskar i tonåren speciellt för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta är ett aktuellt ämne som diskuteras flitigt i samhället just nu. LÄS MER

 2. 2. "Med förvissningen att kunna berika andra" : specialpedagogens uppdrag och förutsättning för samverkan inom en Barn- och ungdomshabilitering

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kari Anne Lindström Aslaksen; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; habilitation Child and youth habilitation center ; mission; special education; special educator; Habilitering Barn- och ungdomshabilitering ; samverkan; specialpedagog; specialpedagogik; uppdrag;

  Sammanfattning : Specialpedagoguppdraget tolkas och beskrivs olika inom olika verksamheter. Detta kan leda till att specialpedagoguppdraget kan upplevas otydligt vilket i sin tur kan vara ett hinder för specialpedagogen att både beskriva och lyfta fram sin specialistroll. LÄS MER

 3. 3. Resiliens hos svenska ungdomar : En studie om resiliens som moderator i relationen mellan traumaupplevelse och traumasymtom och en påbörjan av validering för Adolescent Resilience Questionnaire (ARQ).

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Frida Hall; Emelie Kazemi; [2020]
  Nyckelord :Resiliens; Adolescent Resilience Questionnaire ARQ ; salutogenes; stålsättningseffekten; ekologisk systemteori; posttraumatiskt stressyndrom PTSD ; potentiellt traumatiska händelser; bedömningsinstrument; psykometri; validitet; reliabilitetm faktoranalys; CFA; moderationsanalys; anknytningsstil; självkänsla; känsla av sammanhang KASAM ;

  Sammanfattning : I studien undersöktes huruvida resiliensstärkande faktorer påverkar relationen mellan traumaupplevelser (PTH) och traumasymtom hos svenska ungdomar 15–17 år, relativt individuella traumaupplevelser. Med studien avsågs också påbörja en validering av instrumentet Adolescent Resilience Questionnaire (ARQ) för målgruppen. LÄS MER

 4. 4. Unga individers återgång till sysselsättning : En studie utifrån anhörigas och en professionell persons uppfattning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Sara Asplund; Ida Önsten; [2020]
  Nyckelord :NEET; return; Ecological systems theory; Hemmasittare; återgång; Ekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Då unga individer varken arbetar, studerar eller erhåller annan likvärdig sysselsättning skapas problem på olika nivåer eftersom såväl samhälle, familj och individ påverkas. Vidare saknas anhörigas perspektiv vilket kan problematiseras utifrån att kunskap kring unga individers återgång till sysselsättning är av betydelse och deras anhöriga kan tänkas besitta kännedom om ämnet. LÄS MER

 5. 5. Det specialpedagogiska uppdraget ur olika perspektiv - En studie om rektorers, lärares och elevhälsomedarbetares uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; ledarskap; relation; samsyn; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att bidra med ökad kunskap om de olika perspektiv som finns i det specialpedagogiska uppdraget. Detta har gjorts genom att undersöka förväntningar, uppfattningar och ramar hos rektorer, lärare och elevhälsopersonal. LÄS MER