Sökning: "ekologisk systemteori"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden ekologisk systemteori.

 1. 1. Skolfaktorer som främjar närvaro i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Johansson; [2019]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; närvarofrämjande arbete; skolnärvaro; tillgänglig lärmiljö; Photovoice;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att skapa bättre förutsättningar för elevhälsans närvarofrämjande arbete genom att synliggöra kontextuella skolfaktorer som har ett samband med hög skolnärvaro enligt svenska grundskoleelever. Genom att lyfta fram kontextuella skolfaktorer ville examensarbetet rikta fokus bort från enskilda elevers höga frånvaro och det individcentrerade bristperspektiv som ofta använts för att förklara denna och lyfta blicken mot det som skolor kan utveckla för att främja en hög närvaro. LÄS MER

 2. 2. ”VI VET ALDRIG VAD VI KOMMER MÖTA” En kvalitativ studie av risker i uppsökande socialt fältarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Victor Oseghale; Sebastian Andersson; [2018-12-14]
  Nyckelord :Fältarbete; Uppsökande arbete; Risk; Kommunikationsteori; Ekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka risker som fältarbetare i Göteborgs stad upplever i sitt uppsökande arbete. Studien undersöker vilka förutsättningar som finns för riskers uppkomst, vilka risker som finns, hur de riskerna påverkar fältarbetarna samt hur riskerna hanteras. Studien har ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Samverkan som möjlighet och begränsning : Att stärka inkludering och måluppfyllelse i skolan genom samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emma Lönn; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; inkludering; måluppfyllelse; lärares erfarenheter; systemteori; relation; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att, utifrån en kvalitativ metod, analysera lärares erfarenheter och uppfattningar om samverkan i skolan. Studien undersöker hur lärares samverkan kan påverka elevers inkludering, och lärares uppfattningar om hur inkludering skapar möjligheter eller hinder för elevers måluppfyllelse. LÄS MER

 4. 4. Biologiska barn i familjehem, vad hände sen? - En kvalitativ studie om att växa upp som biologiskt barn i familjehem och vad det kan få för framtida konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanne Gråhns; Elenor Sahlström Moen; [2018]
  Nyckelord :Biologiska barn; familjehemsvård; engagemang; delaktighet; svårigheter; påverkan; KASAM; generell systemteori; ekologisk systemteori.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie behandlar familjehemsvård och berör vuxna personers erfarenheter av att växa upp i ett hem som tagit emot familjehemsplacerade barn. Studien belyser de biologiska barnens delaktighet i vården, engagemang hos deras föräldrar samt svårigheter för barnen i familjehemsvården med fokus på konsekvenser barnen fått senare i livet. LÄS MER

 5. 5. Styrelsemedlemmars upplevelser om jämställdhet inom idrotten : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Evelina Ersson; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk systemteori; Idrottsrörelsen; Jämställdhet; Jämställdhetsmål; kvinnlig representation; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER