Sökning: "ekologiska frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden ekologiska frågeställningar.

 1. 1. Rör det sig i klassrummet? En intervjustudie om 12 lärares syn på daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Laila Bernspång; Malin Lidmer; [2020-01-16]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; läroplan; hälsofrämjande; förebyggande insatser;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om vilka olika synsätt det finns bland lärare påfysisk aktivitet i skolan. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftetutifrån tre frågeställningar som i tur och ordning berör hur lärare ser på daglig fysiskaktivitet inom ramen för hela skoldagen, om lärares undervisning innehåller fysiskainslag och om dessa inslag i så fall är kopplade till undervisningsinnehållet eller enseparat aktivitet, samt vilka möjligheter och hinder lärare ser med att i sinundervisning implementera läroplanens skrivning om att skolan ska sträva efter atterbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. LÄS MER

 2. 2. Samverkan kring förskolan för barn som har eller tillfrisknat från cancer En livsvärldsansats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sara Hagberg; [2020-01-15]
  Nyckelord :Förskola; cancer; vårdnadshavare; lekterapi; samverkan; konsultsjuksköterska; livsvärldsansats; systemteori; barn;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med min studie var att se på hur samverkan såg ut kring förskolan med ett barn som har eller tillfrisknat får sin cancer mellan vårdnadshavare, lekterapin och förskolan.Teori:I min studie använde jag mig utav den fenomenologiska livsvärldsansatsen och ramade sedan in med hjälp av Bronfenbrenners ekologiska systemteori. LÄS MER

 3. 3. Hur beskriver några speciallärare och specialpedagoger det specialpedagogiska arbetet kring elever i matematiksvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maud Björkman; Camilla Svärd; Arzu Ayhan; [2020]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; kvalificerade samtal; matematiksvårigheter; matematikutveckling; specialpedagogiskt arbete; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap och en djupare förståelse för hur några speciallärare/specialpedagoger beskriver det specialpedagogiska arbetet kring elever i matematiksvårigheter. Till studien har en kvalitativ forskningsansats använts, då datainsamlingsmetoden har varit semistrukturerade intervjuer som har genomförts med speciallärare med inriktning matematikutveckling samt specialpedagoger, totalt 15 olika informanter. LÄS MER

 4. 4. "Det var ingen som tänkte på de här barnen" : Placering i sexårsverksamhet för barn med en intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Aspholme; Maria Ternander; [2020]
  Nyckelord :förskola; intellektuell funktionsnedsättning; kvalitativ fallstudie; placering i sexårsverksamhet; relationer; övergångar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vad som ligger till grund för placering i sexårsverksamhet för barn med en intellektuell funktionsnedsättning. Studien har riktats till vårdnadshavare och professioner som varit involverade i en sådan process. LÄS MER

 5. 5. En fallstudie kring gymnasieskolans kunskapsuppdrag för elever med problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carola Hällsten; [2020]
  Nyckelord :hemmasittare; problematisk skolfrånvaro; school absenteeism; school refusual; truancy;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Detta arbete belyser betydelsen av gymnasieskolans kunskapsuppdrag för de gymnasieelever som av olika anledningar befinner sig i en problematisk skolfrånvaro. Tidigare forskning kring skolfrånvaron och arbetet kring detta visar att skolans kunskapsuppdrag inte har varit i fokus. LÄS MER