Sökning: "ekologiskt vatten"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden ekologiskt vatten.

 1. 1. Verktyg för inventering av dagvattensystem

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Dagvatten; inventering; dagvattensystem; dagvattenanläggningar; VA; Fieldmaps; vatten;

  Sammanfattning : I den här rapporten beskrivs hur man tillsammans med Bodens kommuns VA-avdelning tagit fram och fält-testat ett inventeringsverktyg för dagvattenutlopp. I rapporten beskrivs tankarna kring utformandet av detta verktyg, syftet med den data som är av intresse, samt hur detta verktyg fungerar i bruk. LÄS MER

 2. 2. Dynamics of streamflow and stream chemistry in a Swiss pre-Alpine headwater catchment : A fine scale investigation of flow occurrence and electrical conductivity in the temporary streams in the lower Studibach catchment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Elise Baumann; Hanna Berglund; [2021]
  Nyckelord :Temporary Streams; Pre-Alpine Catchment; Streamflow; Stream Chemistry; Fine Scale Investigation; Electrical-conductivity; Stream Mapping; Temporära bäckar; Pre-Alpina avrinningsområden; Bäckflöden; Vattenkemi; Finskalig undersökning; Elektrisk konduktivitet; Bäck-kartering;

  Sammanfattning : Temporary streams and their dynamics have often been largely overseen in hydrological research and there is relatively little knowledge about how the occurrence of flow in these streams varies temporally and spatially. Temporary streams are important from a hydro- logical perspective because they affect water quantity and quality in downstream peren- nial reaches, and from an ecological perspective because they provide habitat to unique species. LÄS MER

 3. 3. Beteendeeffekter av antidepressivt läkemedel på abborre (Perca fluviatilis) : socialt och aktivt beteende undersökts genom att kombinera behandlingar med oxazepam, temperatur och predationstryck

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Oskar Karlsson; Svante Knutsen; [2020]
  Nyckelord :antidepressiva läkemedel; oxazepam; abborre;

  Sammanfattning : Användandet av antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, som ex. oxazepam, ökar i samhället vilket kan leda till höga halter i våra vattendrag. Tidigare studier har visat att abborrar som blir utsatta för miljörelevanta koncentrationer av oxazepam ändrar sitt beteende. LÄS MER

 4. 4. Reglering av ekologisk hållbar utveckling i detaljplaner

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Simon Aspenberg; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; ecological sustainability; sustainable development; detailed development plan; Hållbarhet; ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; detaljplan;

  Sammanfattning : En ökande befolkning kombinerat med en kraftig urbanisering gör att städer växer i snabb takt, både i världen i stort och här i Sverige. En växande befolkning ställer krav på ökat byggande och för att säkerställa goda förhållanden för framtida generationer är en hållbar stadsutveckling nödvändig. LÄS MER

 5. 5. Den lilla parken i den stora staden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Åberg; [2020]
  Nyckelord :pocket park; förtätning; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; parkutformning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to examine how pocket parks should be designed in order to promote visits from the inhabitants in Malmö, as well as which of six design is the best from an ecological perspective. By examining these two aspects the goal was to identify how a pocket park can be designed to work as a multifunctional place in the city. LÄS MER