Sökning: "ekologiskt"

Visar resultat 1 - 5 av 719 uppsatser innehållade ordet ekologiskt.

 1. 1. SLÖJDDIDAKTIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Stina Billing; [2021-05-06]
  Nyckelord :slöjd; slöjdundervisning; slöjddidaktik; miljödidaktik; ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; systematisk litteraturstudie; kvalitativ metasyntes; ekosofi; miljöundervisningstraditioner; livscykeltänkande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet för detta examensarbete har varit att utifrån tidigare utförda forskningsstudier undersöka innehåll och metoder för hur elever i skolämnet slöjd, kan undervisas för att utveckla kunskaper och förmågor för att vara delaktiga i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälleTeori: De teoretiska utgångspunkterna har varit Aristoteles kunskapsbegrepp, Arne Naess ekosofi, Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östmans didaktiska uppdelning av olika miljöundervisningstraditioner samt Ulla Suojanens slöjddidaktiska teoribildning för hållbar utveckling. Metod: Metoden har varit systematisk litteraturstudie med kvalitativ metasyntes. LÄS MER

 2. 2. Medvetenheten om klimatfrågan bland elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen : En empirisk pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Mattias Andersson; [2021]
  Nyckelord :climate change; environmental education; sustainable development; upper secondary school; adult education; klimatfrågan; klimatförändring; hållbar utveckling; miljöundervisning; gymnasieskolan; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : The purpose is to study, in a pilot survey, the consciousness of climate change among pupils in secondary school and in adult education. These are the research questions: - What consciousness of climate change do the pupils have? - What are the differences in respect of climate change consciousness between men and women, pupils in adult education and in upper secondary school and pupils in pre-university programmes and in vocational programmes? ”Climate Change Consciousness” is constructed as a concept consisting of ecological, social and economic dimension as well as the components knowledge, attitudes and behaviour. LÄS MER

 3. 3. Växtföljdsstrategier för småskalig grönsaksodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Johnson; Josefine Lundgren; [2021]
  Nyckelord :gröngödsling; stallgödsel; organiska gödselmedel; kväveläckage; ekologisk odling; direktförsäljning; green manure; animal manure; organic fertilizers; nitrogen leaching; organic farming;

  Sammanfattning : Det övergripande målet med denna studie var att undersöka vilka utmaningar som den småskaliga ekologiska grönsaksodlaren ställs inför och hur en näringseffektiv växtföljd kan planeras med hjälp av organiska gödselmedel. I denna litteraturstudie sammanställde vi forskning som undersökt hur tillämpningen av en varierad växtföljd kan användas som en långsiktig odlingsstrategi i syfte att uppnå en effektiv näringshushållning, hindra uppförökning av skadegörare, minska ogrästrycket och bibehålla markens bördighet i ekologisk grönsaksodling. LÄS MER

 4. 4. The Guardian Forest : sacred trees and ceremonial forestry in Japan

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Oscar Nilzén; [2021]
  Nyckelord :sacred forests; shrine; Japan; religion; forest management;

  Sammanfattning : Forests have played a major role in the development of human society across the world. It is therefore no surprise that a natural resource which is such an integral part of human life gave rise to religious beliefs, superstition and notions of the supernatural in connection to trees. LÄS MER

 5. 5. Älskar, älskar inte : En studie om emotionell design från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Paulina Andersson; [2021]
  Nyckelord :Design for product attachment; emotional design; emotional durability; emotionally durable design; Emotionell design; emotionell hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har gått ut på att utforska designbegreppet emotionell design i teori och praktik för att undersöka och exemplifiera hur emotionell design kan användas som ett strategiskt verktyg i syfte att förlänga produkters livslängd, och därmed dämpa konsumtionstakten av ekologiskt hållbarhetsmässiga skäl. Konsumtion är en vital del av den globala ekonomin, men med den höga konsumtionstakt vi idag håller så förbrukas jordens resurser i snabbare takt än de hinner återskapas. LÄS MER