Sökning: "ekologism och eu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ekologism och eu.

  1. 1. PROBLEMATISERING OCH IDEOLOGI I LÄROBOKSTEXTER OM EUROPEISKA UNIONEN : Om gymnasieelevers möjligheter att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till EU

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :David Arwe; [2010]
    Nyckelord :samhällskunskap; läroböcker; EU; kritiskt förhållningssätt; ideologi;

    Sammanfattning : Syftet med den undersökning som redovisas i detta examensarbete var att undersöka hur läro-böcker för kursen Samhällskunskap A i gymnasieskolan uppmuntrar elever till att inta ett kritiskt förhållningssätt. I syftet ingick också att undersöka huruvida några ideologiska kopplingar kunde finnas i lärobokstexterna. LÄS MER