Sökning: "ekonom personlighet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ekonom personlighet.

 1. 1. Samvetsgrannhet: Nyckeln till akademisk motivation? : En studie om förhållandet mellan personlighet och akademisk motivation hos studenter på en högskola i Mellansverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Emil Sandberg; Simon Ternström; [2015]
  Nyckelord :Personality; academic motivation; Big Five theory; TIPI; AMS.; Personlighet; akademisk motivation; Big Five-teori; TIPI; AMS;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the relationship between students’ academic motivation and personality in different classes at a university in central Sweden. The study was conducted on students of economics and nursing, who were asked to answer a paper questionnaire. LÄS MER

 2. 2. Personlighet och val av utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Psykologi

  Författare :Carola Alstermark; [2010]
  Nyckelord :Personlighet; Utbildningsval; Eysenck Personality Inventory EPI ; Extraversion.;

  Sammanfattning : Påverkar vår personlighet de utbildningsval vi gör i livet? Denna fråga ligger till grund för studien som gjordes på ekonom- och sjuksköterskestudenter på Uppsala Universitet. I studien deltog 120 personer och undersökningsdeltagarna (Ud) var jämnt fördelademellan ekonomer/sjuksköterskor och kvinnor/män. LÄS MER

 3. 3. Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer : Arbetsgivarnas investering i humankapital

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Victoria Lukina; Maria Nilsson; [2009]
  Nyckelord :Economist; human capital; degree level; education content; recruitment.; Ekonom; humankapital; examensnivå; utbildningsinnehåll; rekrytering;

  Sammanfattning : Problem:      Vad anser arbetsgivare om vikten av att investera i humankapital genom att anställa välutbildad personal?Vilka kunskaper har rekryterare om ekonomiutbildningarnas innehåll och examensnivåer? Syfte:            Syftet med denna uppsats är att utreda arbetsgivarnas policy vad gäller investering i humankapital vid anställning, examensnivåns betydelse vid anställning till ekonomitjänster samt rekryterarnas kunskaper om ekonomiutbildningarnas innehåll. Metod:          En kvalitativ studie som bygger på sekundärdata genomfördes med fem personer som rekryterar ekonomer inom olika branscher. LÄS MER