Sökning: "ekonom personlighet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ekonom personlighet.

 1. 1. Får den rätte komma in? En studie om att rekrytera ekonomer och ingenjörer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Stjern; Alice Sörensen Isaksson; [2016-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med denna studie har vi undersökt vilka likheter och skillnader som finns i en rekryteringprocess när en ekonom jämfört med en ingenjör anställs. Vi har tittat närmare på om det finns meriter, egenskaper och kompetenser som företagen värdesätter mer än andra. LÄS MER

 2. 2. Den lokala ekonomen. En kvalitativ studie av rollkonflikter inom budgetarbetet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linn Rådström; Johanna Sernborn; [2015-09-21]
  Nyckelord :verksamhetsekonom; ekonomens roller; rollkonflikter; budgetarbete;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar den lokala ekonomens komplexa yrkesroll, vilken är förhållandevis eftersatt inom forskningen. Studiens huvudsyfte är att utifrån den teoretiska referensramen identifiera den lokala ekonomens rollkonflikter i budgetarbetet. LÄS MER

 3. 3. Samvetsgrannhet: Nyckeln till akademisk motivation? : En studie om förhållandet mellan personlighet och akademisk motivation hos studenter på en högskola i Mellansverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Emil Sandberg; Simon Ternström; [2015]
  Nyckelord :Personality; academic motivation; Big Five theory; TIPI; AMS.; Personlighet; akademisk motivation; Big Five-teori; TIPI; AMS;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the relationship between students’academic motivation and personality in different classes at a university in centralSweden. The study was conducted on students of economics and nursing, who wereasked to answer a paper questionnaire. LÄS MER

 4. 4. Personlighet och val av utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Psykologi

  Författare :Carola Alstermark; [2010]
  Nyckelord :Personlighet; Utbildningsval; Eysenck Personality Inventory EPI ; Extraversion.;

  Sammanfattning : Påverkar vår personlighet de utbildningsval vi gör i livet? Denna fråga ligger till grund för studien som gjordes på ekonom- och sjuksköterskestudenter på Uppsala Universitet. I studien deltog 120 personer och undersökningsdeltagarna (Ud) var jämnt fördelademellan ekonomer/sjuksköterskor och kvinnor/män. LÄS MER

 5. 5. Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer : Arbetsgivarnas investering i humankapital

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Victoria Lukina; Maria Nilsson; [2009]
  Nyckelord :Economist; human capital; degree level; education content; recruitment.; Ekonom; humankapital; examensnivå; utbildningsinnehåll; rekrytering;

  Sammanfattning : Problem:      Vad anser arbetsgivare om vikten av att investera i humankapital genom att anställa välutbildad personal?Vilka kunskaper har rekryterare om ekonomiutbildningarnas innehåll och examensnivåer? Syfte:            Syftet med denna uppsats är att utreda arbetsgivarnas policy vad gäller investering i humankapital vid anställning, examensnivåns betydelse vid anställning till ekonomitjänster samt rekryterarnas kunskaper om ekonomiutbildningarnas innehåll. Metod:          En kvalitativ studie som bygger på sekundärdata genomfördes med fem personer som rekryterar ekonomer inom olika branscher. LÄS MER