Sökning: "ekonomi termer"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden ekonomi termer.

 1. 1. A Return Maximizing Strategy in Market Rebounds for Swedish Equity Funds

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carl Sävendahl; Erik Flodmark; [2019]
  Nyckelord :Applied Mathematics; Multiple Linear Regression; Swedish Equity Funds; Macroeconomics; Market Rebound; Fund Performance; Stocks; Tillämpad Matematik; Multipel Linjär Regression; Svenska Aktiefonder; Makroekonomi; Market Rebound; Fondavkastning; Aktier;

  Sammanfattning : The growing interest in savings on the financial markets implicates that the competition is expanding and managers of Swedish equity funds need to create shareholder value, independent of the macroeconomic situation. The Swedish financial market experienced a rapid rebound during the first quarter of 2019, following the plunge in the preceding quarter. LÄS MER

 2. 2. "Nya iskalla Sverige ilar i vår kropp. Vi & Dom. Finns inget Du & Jag. Bara utanförskap" : En kritisk diskurspsykologisk studie av utanförskap i svensk hiphop

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Kölborg; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; subjektspositioner; ideologiska dilemman; retoriska resurser; svensk hiphop; utanförskap; andrefiering;

  Sammanfattning : I dagens Sverige finns en samhällelig oenighet och en utbredd andrefiering. Socialt utanförskap förekommer i stor utsträckning, främst i förorter till större städer. LÄS MER

 3. 3. Deltagandets värde : En kvalitativ fallstudie om arbetsintegrerande sociala företags inverkan på samhällets ekonomi. - Ett socioekonomiskt bokslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacqueline Juremark; Marcus Reinholdsson; [2019]
  Nyckelord :Socio-economic accounts; Work integration social enterprises; WISE; Socio-economic benefit; Socioekonomiskt bokslut; Arbetsintegrerande sociala företag; ASF; samhällsekonomisk nytta;

  Sammanfattning : Inledning: Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) fyller många betydelsefulla samhällsfunktioner och deras insatser bidrar till samhällsekonomisk nytta, som dessvärre inte inräknas i det traditionella bokslutet. Det interna bokslutet hos företaget kan visa förlust medan samhället gör en ekonomisk vinst till följd av dess existens. LÄS MER

 4. 4. Utformning av material- och informationsflöden för förbättrad spårbarhet av produkter i arbete : En fallstudie vid GKN ePowertrain Köping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marcus Melander; Anton Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Traceability; Work in progress; WIP; Spårbarhet; Produkter i arbete; PIA;

  Sammanfattning : Spårbarhet är ett sätt att skapa en översiktlig vy av företagets material- och informationsflöden så att de kan koordineras bättre. Material- och informationsflödena behöver i sin tur vara utformade på ett synkroniserat vis där dess tillhörande aktiviteter och system stödjer spårbarhet. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsavgift: "Världens bästa förslag?" En kvantitativ analys av 2008 års förändrade fastighetsbeskattning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oscar Fernholm; Melina Shiva; [2018-09-19]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Fastighetsavgift; Offentlig ekonomi; Skatteteori; Fördelningseffekter; Disponibel inkomst; Paneldata; Property tax; Property fee; Public finance; Tax theory; Distribution effects; Disposable income; Panel data;

  Sammanfattning : År 2006 sa Kristdemokraternas partiledare ”Vi har världens bästa förslag. Vi har en idé om att avskaffa Sveriges mest hatade skatt”, och så blev det. Efter att Alliansen vunnit valet genomfördes en reform av fastighetsskatten. LÄS MER