Sökning: "ekonomisk intressegemenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden ekonomisk intressegemenskap.

 1. 1. Korrigering av gränsöverskridande transaktioner - Om korrigeringsregelns restriktiva inverkan på etableringsfriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Korrigeringsregeln; transfer pricing; etableringsfrihet; ekonomisk intressegemenskap; internprissättning; proportionalitet; proportionalitetsprincipen; inkomstskattelagen; fördraget om europeiska unionens funktionssätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Among other rules, the income tax law statues the correction rule. The correction rule is an implementation of the arm’s length principle prescribed by the OECD transfer pricing guidelines. LÄS MER

 2. 2. INTERNPRISSÄTTNINGSDOKUMENTATIONENS SAMBAND MED SKATTETILLÄGGSBESTÄMMELSERNA

  Magister-uppsats,

  Författare :Redgård Josefin; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : Enligt 14 kap. 19 § IL ska resultatet av en näringsverksamhet i Sverige, som blir lägre på grund av ett avtalsvillkor som skiljer sig från vad som hade avtalats mellan oberoende parter, justeras till det belopp hade varit verklighet om avtalsvillkoret inte hade avtalats. LÄS MER

 3. 3. Räntesnurror : Hur fungerar de, och vilka argument finns för och emot dem?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jessica Bjurman; Katarina Brohlin; [2013]
  Nyckelord :Räntesnurror; kapitalstruktur; finansiering; interna skuldförhållanden; trade-off teorin; pecking-orderhypotesen.;

  Sammanfattning : Titel: Räntesnurror - hur fungerar de, och vilka argument finns för och emot dem?   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Jessica Bjurman, Katarina Brohlin   Handledare: Markku Penttinen   Datum: 2013 - 02 - 20   Syfte: Syftet med denna uppsats är att inom ramen för det företagsekonomiska ämnet forska    kring begreppet räntesnurror. Räntesnurror innebär skatteplanering med ränteavdrag som sänker bolagsskatten och därmed skänker verksamheten en ekonomisk fördel. LÄS MER

 4. 4. Beneficial Owner : - Begreppet i samband med tioprocentsregeln i 24 kapitlet 10 d § IL

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Julia Frick; [2013]
  Nyckelord :Ränteavdragsbegräsningar; koncerninterna lån; beneficial owner; den som faktiskt har rätt till inkomsten; slussning; tioprocentsregeln; affärsmässigt motiverad; lånestruktur;

  Sammanfattning : I svensk rätt gäller som utgångspunkt att alla räntor är avdragsgilla. Sedan 1 januari 2013 begränsas dock rätten till avdrag för samtliga koncerninterna lån, eftersom det visat sig att bolag utnyttjat rätten till avdrag för att uppnå skattefördelar. Det finns dock undantag till begräsningen då avdrag ändå kan medges. LÄS MER

 5. 5. Temabyn - landsbygdsboende i en intressegemenskap? En studie av boendemiljöns värden i Söderby hästby, Haninge kommun

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Terje Selnes; [2012-09-20]
  Nyckelord :residential environments; characteristic dimension; region relational dimension; thematic dimension; rural-urban relations;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats tar sin utgångspunkt i en utveckling av nya boendemiljöer som genom sin lokalisering och utformning vill främja aktiviteter i ett specifikt fritidsintresse, ett tema, till att utövas lokalt i boendemiljön. Denna form av inriktade boendemiljöer benämns i uppsatsen som temaby. LÄS MER