Sökning: "ekonomisk sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden ekonomisk sociologi.

 1. 1. KOLLEKTIVT BETEENDE PÅ FINANSMARKNADEN - En sociologisk undersökning av Game Stop fenomenet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Faris Devic; [2021-08-17]
  Nyckelord :kollektivt beteende; ekonomisk sociologi; interaktion online; Reddit; ritualer;

  Sammanfattning : Studien undersöker diskussionsforumet Reddit i samband med att en grupp på forumetbestämt sig för att massköpa Gamestops aktie. Författaren ämnar i studien svara på frågan,hur gruppen skapade en kollektiv identitet och vidare vilka skäl deltagarna gav för köpen. LÄS MER

 2. 2. Hur framställs migration och utlänningar diskursivt i statliga utredningar? Ur följderna av ”flyktingkrisen 2015”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Karin Edstam; [2021]
  Nyckelord :diskurs; diskursteori; kritisk diskursanalys; makt; migration; utlänningar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hösten 2015 kom 163 000 asylsökande till Sverige, en händelse som i folkmun kommit att kallas ”flyktingkrisen 2015”. Det inträffade under en tid när högerpolitiskt orienterade partier växte sig allt starkare i Sverige och fortsätter att göra så än idag. LÄS MER

 3. 3. De lärdas fria(?) republik - En professionssociologisk studie om doktoranders villkor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alexander Moser Uppström; [2021]
  Nyckelord :Doktorander; Profession; Sociala villkor; Professionellt kompetensfält; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det akademiska fältet är under förändring. Thomas Brante identifierar tre strukturella handlingslogiker, 1) Den professionella logiken, 2) den nya ekonomiska logiken och 3) den politisk-administrativa logiken. LÄS MER

 4. 4. Äldrevänlighet för vem? Representation och inkludering i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Annemari Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; policyanalys; äldrevänlighet; äldrevänliga städer; problemrepresentationer; inkludering; exkludering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras hur en ”äldrevänlig kommun” skapas i en svensk kontext, med Uppsala kommun som exempel. Begreppet äldrevänlighet har vuxit fram genom WHOs arbete och nätverk Age-friendly cities and communities, som syftar till att bemöta en globalt ökande andel befolkning över 60 år. LÄS MER

 5. 5. Hur det personliga blev politiskt. En innehålls- och begreppsanalys av Socialdemokraternas kriminalpolitik 1970-2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Sillrén; [2019]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; kriminalpolitik; begreppshistoria; innehållsanalys; valmanifest; feminism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att analysera utvecklingen av Socialdemokraternas retorik i kriminalpolitiska frågor genom att placera den i en historisk kontext. Arbetet bygger på en studie av partiets valmanifest under perioden 1970-2018. LÄS MER