Sökning: "ekonomisk styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden ekonomisk styrning.

 1. 1. Baksidan av dagligvaruhandeln : En undersökning i hantering av lagerhållnig

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Victor Hellholm; [2020]
  Nyckelord :5S; ABC-analysis; FMCG; Lean; Quality improvement; Warehouse optimization; 5S; ABC-analys; Dagligvaruhandeln; Kvalitetsutveckling; Lageroptimering; Lean;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med detta projekt att kartlägga och skapa förslag på förbättring av lagerläggningen vid torrvarulagret på företaget för att minska kostnader och öka effektiviteten. 1. Hur kan artiklar prioriteras för optimal lagerhållning? 2. Hur kan företaget upprätthålla god lagerhållning på lång sikt? 3. LÄS MER

 2. 2. Tillitsbaserad styrning i en kontext präglad av en institutionell komplexitet : En kvalitativ fallstudie om Trafikverkets tillitsbaserade styrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Simon Rissler; [2020]
  Nyckelord :Public governance; trust-based governance; institutional logics; institutional complexity; bureaucratic logic; market logic; New Public Management.; Offentlig styrning; tillitsbaserad styrning; institutionella logiker; institutionell komplexitet; byråkratisk logik; marknadslogik; New Public Management;

  Sammanfattning : Sedan 2016 har en tillitsbaserad styrning implementerats i offentliga verksamheter i Sverige, vilket det inte finns mycket forskning om. Den tillitsbaserade styrningen skiljer sig mycket ifrån de tidigare styrningsformerna som präglat den offentliga sektorn. LÄS MER

 3. 3. Intern kontroll – en flerfallstudie på Borlänge kommun och Ludvika kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Emily Rindberg; Ronja Östlund; [2020]
  Nyckelord :Internal Control; COSO-model; municipal function; stakeholder- and legitimacy theory; Intern kontroll; COSO-modellen; kommunal verksamhet; intressent- och legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intern styrning och kontroll är ett centralt begrepp i en organisations verksamhet och finns till för att hjälpa organisationen till en effektiv verksamhet och en tillförlitlig ekonomisk rapportering där lagar och regler efterföljs. Detta ska i sin tur hjälpa organisationen att uppnå sina mål med verksamheten. LÄS MER

 4. 4. De växande företagens styrning : Ekonomisk lönsamhet och tillväxt: två motstridiga intressen?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Agnes Skoglund; Juliana Dag; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ekonomisk styrning vid en cirkulär affärsmodell - en balansakt? : En multipel fallstudie i SMF.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Stina Lisspers; Alma Berg; [2020]
  Nyckelord :Management control systems in SMEs; circular business models in SMEs; balance in the management control systems package; Ekonomisk styrning i SMF; cirkulära affärsmodeller i SMF; balans i det ekonomiska styrpaketet;

  Sammanfattning : BAKGRUND: En lösning på det rådande klimathotet är en samhällsomställning till cirkulär ekonomi, vilket kräver att företag anammar cirkulära affärsmodeller. SMF, små och medelstora företag, utgör en stor del av alla företag som påverkas av denna förändring. LÄS MER