Sökning: "ekonomisk tillväxt"

Visar resultat 1 - 5 av 732 uppsatser innehållade orden ekonomisk tillväxt.

 1. 1. The relationship between change in form of government and economic growth after the end of the Cold War: a panel data regression analysis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Goran Ekmekci; Nils Karlsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :democracy; autocracy; economic growth; GDP per capita;

  Sammanfattning : This study aims to examine the relationship between the form of government and economic growth in the post-Cold War period. This is done with a panel data analysis, containing cross-sectional units of 145 countries with a time period ranging from 1995 to 2018. LÄS MER

 2. 2. Miljonprogrammet : Behovet då och idag

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Martin Säl; [2022]
  Nyckelord :miljonprogrammet; bostadsbestånd; befolkning; rekordåren; tillväxt; trångboddhet; bostadsstandard; miljöcertifieringar; miljömål; bostadsbehov; social housing; marknadshyra;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet är benämningen på ett statligt stöttat konstruktionsmål om 1 miljon bostäder på 10 år, under perioden 1965-1975. Innan miljonprogrammet upplevdes en kraftig befolkningstillväxt till följd av så kallade babybooms och hög arbetskraftsinvandring, en stor bostadsbrist, en låg standard på bostäder där många hushåll saknade utrustning som anses basal idag, en kraftig ekonomisk tillväxt med ökade realinkomster som ökade efterfrågan på bättre och rymligare boenden samt ett utbrett problem med trångboddhet. LÄS MER

 3. 3. Blockchain Adoption is an Evolution – not a Revolution: : Advantages and Challenges of Blockchain in Real Estate Transaction in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Ludwig Djursén; Theo Björk; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; real estate; transaction; information asymmetry; blockchain implementation; residential real estate; smart contract; tokenization; Blockchain; fastigheter; transaktion; informationsasymmetri; blockchain-implementering; bostadsfastigheter; smart kontrakt; tokenisering;

  Sammanfattning : The real estate sector has a large impact on the economy and a significant impact on financialmarket stability. Several unique features characterize the real estate market assets; these arestable cash flow, a stable demand, and low volatility, contributing to the underlying value. LÄS MER

 4. 4. Hållbara e-handelslager : En kvalitativ studie omhållbarhetsperspektivet inom lagerverksamhet

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Moa Liljevall; [2022]
  Nyckelord :E-commerce; Supply chain management; Warehousing; Sustainability; triple bottom line; Sustainable warehousing; E-handel; Supply chain managment; Lager; Hållbarhet; Triple bottom line; Hållbar lagerhantering;

  Sammanfattning : Bakgrund Hållbarhetsarbete har aktualiserats inom samhället där intressenter och konsumenter förväntar sig ett hållbart ansvarstagande hos företag. I korrelation med denna ökning har även tillväxt av den digitala handeln satt extra press på företags försörjnings- och distributionskedjor för att möta kundens efterfrågan på kundservice samt förväntan om hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Infrastrukturinvesteringars påverkan på ekonomisk tillväxt ochattraktionskraft för högutbildade : En studie om visionen Öresundsmetron mellanMalmö och Köpenhamn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Arian Behrami; Maja Huynh; [2022]
  Nyckelord :Öresundsmetro; investments in transport infrastructure; economic growth; localization; attractiveness for highly educated; Öresundsmetro; investeringar i transportinfrastruktur; ekonomisk tillväxt; attraktionskraft för högutbildade; företagslokalisering;

  Sammanfattning : Investeringar i transportinfrastruktur är dyra och kräver god planering, även då blir det inte alltidsom tänkt. Denna studie ämnar att se relationen mellan en investering i transportinfrastruktur iÖresundsregionen och regional attraktionskraft samt ekonomisk tillväxt. LÄS MER