Sökning: "ekonomiska indikatorer"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden ekonomiska indikatorer.

 1. 1. Välfärdsindex : Hur vi mäter och utvärderar välfärd, tillväxt och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Julia Peltola; Thelma Åberg; [2023]
  Nyckelord :welfare; measurements; index; indicators; prosperity; sustainable development; välfärdsmått; index; indikatorer; välstånd; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Välfärd, eller välstånd, är komplexa men vanligt förekommande begrepp som används för att beskriva människors välbefinnande i ett samhälle. Hög ekonomisk tillväxt har länge varit synonymt med god välfärd, men med tanke på omställningen till ett samhälle i linje med hållbar utveckling har begreppet välfärd breddats till att innefatta både ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer. LÄS MER

 2. 2. Lärande utvärdering i stadsplanering : Utvärdering av stadsbyggnadsprojekt som verktyg för att följa upp social hållbarhet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Isabel Gustavsson Perona; [2023]
  Nyckelord :Evaluation in planning; learning evaluation; ex-post evaluation; social sustainability; Utvärdering i planering; lärande utvärdering; efterhandsutvärdering; social hållbarhet;

  Sammanfattning : I dagens stadsplanerings saknas det allmänt erkännande metoder för hur utvärdering av social hållbarhet i planering ska gå till. Forskning inom planering belyser att det även finns en brist på utvärdering efter genomförandeskedet i stadsplaneringen. LÄS MER

 3. 3. Effects of clear-cut logging on five old-growth forest bryophyte species. : How does the most common forestry method in Sweden impact vulnerable forest specialists?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nathalie Edwards; [2023]
  Nyckelord :Bryophytes; old-growth forests; forestry; nature conservation; sustainable forestry; mossor; gammelskog; skogsbruk; naturvård; hållbart skogsbruk;

  Sammanfattning : Clear-cut logging is the most widely practised forestry method in Sweden. This often conflicts with nature conservation and leads to issues where economic interests are pitted against ecological values. LÄS MER

 4. 4. Hur väl förklarar beroendeteorin Zambias ekonomiska- och sociala utveckling mellan 2000-2020?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Franzelius; Edvin Tiba; [2023]
  Nyckelord :Zambia; Beroendeteori; Utveckling; Teoriprövning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar pröva beroendeteorins förklaringsförmåga. Detta sker genom en teoriprövande fallstudie på fallet Zambia där “fallet” i fråga är landets sociala och ekonomiska utveckling från år 2000 till 2020. LÄS MER

 5. 5. Techno-economic fesibility of a hybrid CSP (sCO2) - PV plant for hydrogen production

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Patricia Perez De La Calle; [2023]
  Nyckelord :Soec oxide electrolyzer cell SOEC ; Concentrated solar plant CSP ; Super critical cO2 sCO2 ; photovoltaic field PV ; Thermal storage TES ; electrolyzer; MoSES; high temperature electrolysis THE .;

  Sammanfattning : The global need to eliminate CO2 emissions and its consequent reduction in the use of fossil fuels drives the ongoing energy transition that highly involves the research achievements of the scientific community to reach the goals of this purpose. Renewable sources like photovoltaic and wind energy, are central to this endeavor, however, the intermittency of natural resources makes it non-dispatchable and energy storage is fundamental. LÄS MER