Sökning: "ekonomiskt bistånd"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade orden ekonomiskt bistånd.

 1. 1. Barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd : En intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Md Rasheduzzaman Bappy; [2022]
  Nyckelord :child perspective; social worker; social assistance; street-level bureaucracy; discretion; barnperspektiv; socialsekreterare; ekonomiskt bistånd; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The following study aims to study how social workers in the processing of social assistance relate to child perspective after the incorporation of the Convention on the Rights of the Child. It has been also examined how organizational guidelines and rules affect the processing of social assistance. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande arbete : En diskursanalys av det sjunde kapitlet i Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emmy Carman Frisk; Lisa Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vem ska få pengarna? : En studie om socialarbetares erfarenheter av rutiner och arbetssätt för handläggning av ekonomiskt bistånd i relation till kvinnors våldsutsatthet och jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ömer Sakip Korucu; Noelle Nilsson; [2022]
  Nyckelord :financial abuse; economical abuse; social problems; våld; ekonomiskt våld; finansiellt våld; ekonomiskt bistånd; socialtjänst;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to examine the social services’ routines for handling financial assistance from a gender perspective, to gain an increased understanding on how social workers' working methods related to financial assistance are designed in relation to women's exposure to men's violence in close relationships and gender equality goals. This study has been conducted because there is relatively little research specifically focused on financial issues and the economic dimension of abuse in close relationships and gender equality. LÄS MER

 4. 4. Barnkonventionen – en väg till ettförändrat handlingsutrymme? : En studie om socialsekreterares nyförvärvadehandlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Claudia Svikovic; Alexandra Morand; [2022]
  Nyckelord :change; convention on the right of the child; decision; discretion; financial assistance; organization; profession; resource; social work; barnkonventionen; beslut; ekonomiskt bistånd; förändring; handlingsutrymme; organisation; profession; resurser; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete kommer att behandla problemet barnfattigdom, vi kommer att belysa problemet genom att se på hur barnkonventionen format beslutsfattandet av ekonomiskt bistånd. Syftet med uppsatsen är titta på hur socialsekreterares handlingsutrymme har formats sedan barnkonventionen blivit svensk lag 1 januari 2020. LÄS MER

 5. 5. Professionalism och alienation – En kvalitativ studie om organisationsstyrning och professionella förutsättningar inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Samer Mohamad Hamdoun; [2022]
  Nyckelord :financial assistance; discretion; organizational professionalism; occupational professionalism; alienation; self-alienation; fetish of objectivity; ekonomiskt bistånd; handlingsutrymme; organisationsprofessionalism; yrkesprofessionalism; självalienation; objektivitetens fetisch; Social Sciences;

  Sammanfattning : Swedish public management, including the management of social work organizations, has undergone radical changes. In the areas where the changes have been studied, these have been shown to have a direct impact on the social worker’s professionalism and working conditions. LÄS MER