Sökning: "ekonomiskt våld"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden ekonomiskt våld.

 1. 1. Religiös retorik och maktförhållanden inom pentekostal-karismatiska och slutna rörelser : En diskursanalytisk studie i hur religiöst laddad retorik och jargong kan bidra till maktstrukturer inom religiösa rörelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Catarina Kulborg; [2022]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; retorik; jargong; makt; pentekostal-karismatisk kristendom; slutna rörelser; diskursanalys; etnografisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur religiöst laddad retorik, innefattande hänvisningar till religiösa texter, religiöst laddad jargong och värdeord potentiellt kan bidra till skapandet och upprätthållandet av maktstrukturer inom utvalda religiösa rörelser, samt huruvida religiös retorik får som konsekvens att medlemmar inom rörelserna på olika sätt blir styrda, manipulerade, utnyttjade eller skrämda. Rörelserna som behandlas i uppsatsen är Livets Ord, Jehovas Vittnen (i Sverige) och Knutby Filadelfia. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Shirin Sundberg; Mattias Rundgren; [2022]
  Nyckelord :Healthcare science; Intimate partner violence; Literature review; Nursing; Women.; Kvinnor; Litteraturstudie; Omvårdnad; Våld i nära relation; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt fenomen. Det kan innefatta omsorgssvikt, ekonomiskt, fysiskt, psykiskt, eller sexuellt våld. Våld i nära relation utförs till 85% av en man mot en kvinna. LÄS MER

 3. 3. Skyddat boende som ekonomiskt bistånd : Vilket ansvar har kommunen för våldsutsatta kvinnor och vilken rätt har våldsutsatta kvinnor att få bistånd i form av skyddat boende av kommunen

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Fanny Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor har varit ett problem i samhället men är även fortsatt ett problem idag. Syftet med uppsatsen är att belysa vilket ansvar som kommunen har gentemot våldsutsatta kvinnor men även att särskilt utreda insatsen skyddat boende som ekonomiskt bistånd samt vilken karaktär insatsen har ifråga om rättighet, skyldighet eller möjlighet. LÄS MER

 4. 4. ''Det är en del av jobbet, men det borde inte vara det'' - En kvalitativ studie om hur socialsekreterare definierar och förhåller sig till hot och våld inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Blerina Demiqi; Faraz Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Social services; the construction of threats and violence; work-related threats and violence; street-level bureaucracy; interviews; social workers; workplace violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Now and then you can read about the threats and violence that occur at different workplaces, it’s common for social workers to be exposed to threats and violence. Studies have shown that people working within social services are more exposed to threats and violence compared to people with other occupations. LÄS MER

 5. 5. "Helst ska kvinnan vara halvt ihjälslagen" : en kvalitativ studie om hur personal på skyddat boende upplever kortsiktiga skyddsplaceringar av kvinnor utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kristin Ardenstedt; [2021]
  Nyckelord :Skyddsplacering; Våld i nära relationer; Skyddat boende; Våldsutsatta kvinnor; Säkerhetsbedömning; Socialtjänsten; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur personal på skyddat boende beskriver effekter som blir av att kortsiktigt skyddsplacera kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Studien baseras på personalens perspektiv på skyddsplaceringar genom semistrukturerade intervjuer som genomförts med anställda i verksamheter som bedriver skyddat boende för kvinnor i Sverige. LÄS MER