Sökning: "ekonomistyrning av projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden ekonomistyrning av projekt.

 1. 1. Bidrar sakanslag till effektiv myndighetsfinansiering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kristina Karlsson; Sabina Olsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Sakanslag; Statlig styrning; Effektivitet;

  Sammanfattning : Politiska beslut påverkar den offentliga ekonomin och studien visar att politikerna inte ger tillräckligt klara direktiv för att bedriva en effektiv ekonomistyrning. Det kan förutsättas att statsmakten sköter medelhanteringen till myndigheterna på ett effektivt sätt i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Nyttorealisering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie om hur regioner arbetar med nyttorealisering vid investeringar i digitalisering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnea Lindberg; Hanna Myrskog; [2019]
  Nyckelord :Digitalisation; Benefit Realisation Management; benefits model; investment; project; change management.; Digitalisering; nyttorealisering; nyttorealiseringsprocessen; investering; projekt; förändringsledning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: För att lyckas lösa de utmaningar hälso- och sjukvården står inför vad gäller framförallt ökade behov och minskade resurser finns det stor behövlighet av att ta tillvara de möjligheter som investeringar i digitalisering erbjuder. Detta förutsätter dock att kunna säkerställa att de nyttor som dessa investering förväntas leda till verkligen realiseras, så kallad nyttorealisering. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar lönsamhet i nybyggnation? : En fallstudie av studentbostäder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Sievert; Anton Engdahl; Anthony Rafael; [2019]
  Nyckelord :Capital budgeting; risk analysis; profitablility; student accommodation.; investeringsbedömning; riskanalys; lönsamhet; studentbostad;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Många universitetsorter i Sverige lider av bostadsbrist gällande studentbostäder och utöver detta tycker många fastighetsbolag att det är problematiskt att generera lönsamhet i studentbostadsprojekt. Detta är en studie som undersöker ”problemet” med studentbostäder. LÄS MER

 4. 4. En kostnad kommer sällan ensam : En tolkande utvärderingsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Fristedt; Malin Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :skrot; skrotkostnad; bilindustrin; kartläggning; processer; utvärdering; utvärderingsstudie; kvalitetsbristkostnader; jurans trilogi; strategiska avväganden; kaizen; lean production; projekt; leveransprecision; styrning; kommunikation; ansvar; företagskultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet Författare: Erika Fristedt och Malin Gustavsson Handledare: Anders Jerreling Examinator: Elin Funck Titel: En kostnad kommer sällan ensam - En tolkande utvärderingsstudie   Nyckelord: skrot, skrotkostnad, bilindustrin, kartläggning, processer, utvärdering, utvärderingsstudie, kvalitetsbristkostnader, jurans trilogi, strategiska avväganden, kaizen, lean production, projekt, leveransprecision, styrning, kommunikation, ansvar, företagskultur   Bakgrund: Bilindustrin har under en längre tid genomsyrats av en kostnadspress som uppkommit med anledning av förändrade krav från kund. Detta tvingar aktörerna på marknaden att skapa en produktion som är flexibel och anpassad efter snabba förändringar. LÄS MER

 5. 5. Ett strukturerat arbetssätt vid anbudsprocessen och dess koppling till projektgenomförande : - en fallstudie vid BDX Företagen AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Helena Bäckman Andersson; [2018]
  Nyckelord :Byggprojekt; Byggstyrning; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning i projekt; Projektstyrningsmodell;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är en av de vanligaste arbetsformerna projektverksamhet. Det är dock en stor del av projekten som inte lyckas ekonomiskt. Många projekt möter problem, tar fel kurs eller går under och följden av det resulterar i stora förluster av tid, pengar och engagemang. LÄS MER