Sökning: "ekonomivärden."

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet ekonomivärden..

 1. 1. En kvalitativ studie om styrningsideal inom offentlig förvaltning : råder det likheter och skillnader på styrningsideal beroende på chefsnivå?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Abdul Mehmood; Kristoffer Petric; [2021]
  Nyckelord :Democratic values; Economic values; New Public Management; Public leadership; Managerial level; demokrativärden; ekonomivärden; New Public Management; offentligt ledarskap; chefsnivåer;

  Sammanfattning : I studien undersöktes hur det dagliga ledarskapet inom offentliga verksamheter tar sig uttryck i relation till det offentliga styrningsidealet samt hur detta kan förstås i relation till chefsnivå. Studien tog sitt stöd ur teoretiska aspekter i form av vårt offentliga etos, styrning ledning och chefsnivåer. LÄS MER

 2. 2. Demokratins eller ekonomins väktare? : En studie av demokrati- och ekonomivärden hos chefer för kommunala och privata utförare av hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elisabeth Björefeldt; [2021]
  Nyckelord :offentlig förvaltning; värden; regi; regiform; vårt offentliga etos; hemtjänst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hälso- och sjukvårdens kontanthantering : En studie om motiven till kassornas digitalisering

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Anttila; [2019]
  Nyckelord :kontanthantering; Region Västerbotten; digitalisering; demokrati; ekonomi;

  Sammanfattning : Den generella samhällsutvecklingen visar på ett minskat kontantanvändande och Sverige utgör ett unikt exempel på detta i ett internationellt perspektiv. Minskningen är också synbar i hälso- och sjukvårdens kassor i och med att patientavgifterna nästan uteslutande betalas med kort eller faktura. LÄS MER

 4. 4. På spaning efter den värdegrund som flytt. Hur påverkas den statliga och privata tjänstemannens värden av ett nära samarbete med varandra?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tommi Larsson; Rasmus Wicander; [2018-01-29]
  Nyckelord :värden; tjänsteman; Trafikverket; PEAB; offentligisering; samhällsutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapen hur relationen mellan statliga och privata tjänstemän påverkar deras professionella värden. Studien avser med hjälp av teorin och empirin undersöka hur den statliga och den privata tjänstemannens värden påverkar varandra. LÄS MER

 5. 5. Privat beteende i offentligt uppdrag.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filip Liedholm; [2018]
  Nyckelord :ekonomivärde; demokrativärden; privata aktörer; offentlig förvaltning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Undersökningen fokuserar på att reda ut privata aktörers förhållanden till Lennart Lundquists ekonomi- och demokrativärde. Ambitionen är inspirerad av Lundquists teoretiska tolkning av privata aktörers värdeförhållande, och varningen som han därefter målar upp för privatiseringen av offentlig förvaltning. LÄS MER