Sökning: "el funktion"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden el funktion.

 1. 1. Praktisk tillämpning av klimatdeklarationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Elsa Klinthäll; [2020]
  Nyckelord :Klimatdeklaration; Boverket; LCA; produktionsuppföljning; klimatkalkyl; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Från och med 2022 ställer Boverket krav på att klimatpåverkan från nyproducerade byggnader ska redovisas uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea. Den s.k klimatdeklarationen utgår från livscyklisk metodik där produktskedet och byggproduktionsskedet omfattas. LÄS MER

 2. 2. Flöden på ett krigssjukhus : En kartläggning av energi- och vattenförbrukningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Björnsdotter; Andrea Cedergren; Linnea Ekblad; Erica Sigurdsson; Agnes Stenlund; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; Flöden; Sjukhus; Resurser; Förbrukning; Energi; Vatten; Sårbarhet; Redundans; Säkerhet; Energiflöde; Fjärrvärme; Fjärrkyla; Elektricitet; Elkyla; Flödesdiagram; Akademiska sjukhuset;

  Sammanfattning : Ett säkert samhälle kräver välplanerade strategier för att uppehålla samhällets tjänster, även i situationer då leveranser och tillhandahållning av resurser kan förhindras – som vid kris och krig. Det är därför viktigt att sjukhus, inte minst sjukhus som går under benämningen krigssjukhus och har extra krav på beredskap, har tillgång till ett överskott av viktiga resurser via tillförlitliga alternativa vägar; redundans. LÄS MER

 3. 3. Demand-side flexibility in shopping centres - a case study on Väla shopping centre

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Pontus Svensson; Daniel Iggström; [2019]
  Nyckelord :demand-side flexibility; shopping centre; load control; battery energy storage system; peak power reduction; frequency regulation. ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden is heading towards an energy system with less nuclear power and more intermittent energy sources. Together with the coming electrification of the transport and industry sector, this challenges the future stability of the Swedish power system. LÄS MER

 4. 4. Samma riskkällor – olika processer: En studie om hur skydd mot olyckor och extraordinära händelser integreras i kommunala planprocesser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Louise Ekvall; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsplanering; riskhantering; krishantering; fysisk planering; LSO; LEH; PBL; planprocess; samhällsviktig verksamhet; samhällsviktig funktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a Swedish context there are different processes, actors and laws concerning protection against accidents and crises management. A crisis is defined as an imminent threat of disruption in critical societal functions or critical infrastructures. By this definition of crisis there is a connection between the built environment and crisis management. LÄS MER

 5. 5. Hållbara resor med elcykel : En studie om att ersätta bensindriven bil med elcykel med avseende på miljö, hälsa och ekonomi för individ och samhälle

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lisa Rudell; [2018]
  Nyckelord :Elcykel; transportvanor; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : I linje med Parisavtalet om en hålla den globala uppvärmningen av jorden under 2 °C sen industrialiseringen krävs att de globala utsläppen minskar. Sverige har klimatpolitiska mål om att år 2045 vara koldioxidneutralt. En tredjedel av utsläppen i Sverige kommer från transporter. LÄS MER