Sökning: "elder law"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden elder law.

 1. 1. Kommunalt lika Nationellt olika : En jämförelse av kommunala riktlinjer för bistånd av äldreomsorg

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Sara Wittberg; [2019]
  Nyckelord :Elder care; policy; equal; legal certainty; responsibility; similarities; differences; content analysis; Äldreomsorg; Riktlinjer; Likvärdig; Rättssäkerhet; Ansvar; Likheter; Skillnader; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Till följd av begränsade resurser och en ökande andel äldre i befolkningen står de svenska kommunerna inför stora utmaningar under de kommande decennierna. Samtidigt som välfärden regleras på nationell nivå så är det kommunernas ansvar att omsätta och tillhandahålla välfärden så att, däribland, vården och omsorgen fördelas till alla på lika villkor. LÄS MER

 2. 2. Vem bestämmer på demensboendet? - En analys av dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Samuel Brandström; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; socialrätt; familjerätt; äldrerätt; demens; social and welfare law; administrative law; family law; elder law; dementia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kretsar kring diskussionen om dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg. Det allmänna har en skyldighet att skydda utsatta individer och ge dem möjlighet att leva ett värdigt liv. LÄS MER

 3. 3. Den äldre patientens upplevelse av vård utifrån ett personcentrerat perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Louise Björ; Sofia Svanberg; [2017]
  Nyckelord :person-centered care person-centred care; nurse-patient relations; older people; elderly; elderly patient; aged; elder; patient; patient experience; experience; nursing homes; care; caring; personcentrerad vård; sjuksköterske- och patient relation; äldre personer; äldre; äldre patient; åldrig; patientupplevelse; upplevelse; vårdhem; omvårdnad; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre individen kommer att bli en allt större grupp av befolkning. Med en stigande ålder ökar även risken av att drabbas av en eller flera sjukdomar, vilket kommer att ställa högre krav på sjukvården. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om bedömningsprocessen i äldreomsorgen med fokus på biståndshandläggarnas erfarenhet av anhörigas betydelse

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Razaw Rasoal; Linnéa Stahre; [2017]
  Nyckelord :Care manager; Freedom of action; Elder; Relatives and assessment process; Biståndshandläggare; Handlingsutrymme; Äldre; Anhöriga; Bedömningsprocess;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to describe care managers’ experiences of assessment process in care measures for elderly, focusing on the relatives’ influence. The study was carried out with five care managers in Stockholm city through qualitative semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Äldreomsorg på vinst och förlust-Råder det kommunala skillnader i utförande av särskilt boende?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Mats Pettersson; Martin Holm; [2016]
  Nyckelord :Special accommodation; Elder care; Home care service; Dementia; Särskilt boende; Äldreomsorg; Hemtjänst; Demens;

  Sammanfattning : Det svenska välfärdssamhället har sedan länge värnat om alla likas rätt att få sina levnadsbehov tillgodosedda. I de fall där äldre blivit inkapabla att själva ta hand om sina behov kan plats till särskilt boende sökas där den äldre får assistans i sin livsföring. LÄS MER