Sökning: "eldery"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet eldery.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTENS ROLL VID SUICIDPREVENTION FÖR ÄLDRE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Axenhag; Bente Elenius; [2021-05-06]
  Nyckelord :Suicide; Eldery; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund År 2018 avled 321 personer över 64 år genom att ta sitt eget liv. Äldre är en riskgrupp för suicid, vilket kan kopplas till ålderdomens fysiska såväl som psykiska förändringar. Det är inte ovanligt med ensamhet och passivitet för den äldre, vilket ytterligare försätter denna målgrupp i risk för suicid. LÄS MER

 2. 2. Chefens jävla ansvarsområde : En studie om hälosfrämjande arbete inom äldreomsorgen ur ett mallanchefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Johansson; Sara Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Social work; Health promotion work; elderly care; head of unit; KASAM; Socialt arbete; hälsofrämjande arbete; äldreomsorg; mellanchefer; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka mellanchefers upplevelse av det hälsofrämjande arbetet inom äldreomsorgen. Materialet omfattar semistrukturerade intervjuer med sex mellanchefer som alla är verksamma inom äldreomsorgen. Vår valda metod är kvalitativ undersökning och analysen av data gjordes genom kategorisering. LÄS MER

 3. 3. Tillförlitlig kvalitet – Jämförelse mellan offentlig och privat äldreomsorg

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Nora Holmberg; Mikael Toresten; [2021]
  Nyckelord :Eldery care; Nursing home; public eldery care; public eldery care; Management; Coworker; Reliable qualitative care; High Reliability Organization; HRO; Äldreomsorg; Äldreboenden; Offentlig äldreomsorg; Privat äldreomsorg; Chefer; Medarbetare; Tillförlitlig kvalitativ vård; Organisation med hög tillförlitlighet;

  Sammanfattning : Under början av 1990-talet infördes reformer som än idag påverkar svensk äldreomsorg. Dessa reformer föranledde till stora förändringar i den offentliga sektorn, där privatiseringen av offentliga tjänster är en del av resultatet. LÄS MER

 4. 4. Expropriationsärenden i domstol : En studie av ersättningsmål 2006 – 2020

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emilia Dahlén; Martina Maxstad; [2021]
  Nyckelord :expropriation; compensation; real estate law; soil access; expropriation; ersättningsmål; fastighetsrätt; markåtkomst;

  Sammanfattning : Expropriation är ett betydelsefullt verktyg för att lösa markåtkomstfrågan i syfte att tillgodose samhällsutveckling på allmän nivå. Bestämmelserna kring åtgärden återfinns i expropriationslagen (1972:719), ExL. LÄS MER

 5. 5. Seniorers upplevelser av digitala möten för social delaktighet : En kvalitativ studie baserad på en digital intervention

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Michaela Tamm; John Örnbielke; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; social participation; digital support; intervention; eldery; Digitalisering; social delaktighet; digitalt stöd; intervention; äldre;

  Sammanfattning : Utvecklingen av teknik sker i snabb takt och på grund av Covid-19 ökades kraven på ytterligare ökad digitalisering. En utsatt grupp i detta sammanhang är seniorer, som drabbas av den digitala klyftan. Med åldern isoleras människor alltmer socialt och därmed finns det ett behov av ökad social delaktighet. LÄS MER