Sökning: "electric guitar technique"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden electric guitar technique.

 1. 1. Skillnader och likheter mellan klassisk gitarr och elbas : En sökande studie där jag lär mig spela elbas och jämför detta med klassiskt gitarrspel.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Henrik Sunesson; [2019]
  Nyckelord :Electric bass; walking bass; master – apprentice teaching; second instrument; classical guitar; Elbas; vandrande bas; mästarlära; biinstrument; klassisk gitarr;

  Sammanfattning : I denna uppgift kommer jag presentera resultatet av min självstudie där jag lär mig tekniken vandrande bas på elbas genom lärarledda elbaslektioner. Denna process är videoinspelad, semistrukturerad intervju har hållits och dokumentationen analyseras genom transkription. LÄS MER

 2. 2. Teknikens under : En självstudie om övning i elgitarrteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Albin Bryntesson; [2018]
  Nyckelord :Electric guitar; technique; practi ce; learning process; design theory; video observation; elgitarr; teknik; övning; lärandeprocess; designteori; videoobservation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera och analysera min egen instrumenttekniska utveckling samt den inlärningsprocess som sker när jag övar gitarrteknik regelbundet och strukturerat under tio veckor. Under dessa tio veckor dokumenterades övning med hjälp av videoinspelning en gång i veckan. LÄS MER

 3. 3. Plektrumteknik på elgitarr : en kvalitativ studie om tre elgitarrlärares pedagogik avseende plektrumteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :David Bergner; [2018]
  Nyckelord :electric guitar; electric guitar tuition; plectrum; electric guitar technique; ergonomics; elgitarr; elgitarrundervisning; plektrum; elgitarrteknik; ergonomi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur elgitarrlärare går tillväga när de undervisar i elgitarrspel med plektrum och vilka de största tekniska utmaningarna är som uppkommer för studenten. Datainsamlingen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med tre erfarna elgitarrpedagoger. Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Legatoflyt : En självobservationsstudie i övning av legatoteknik på elgitarr

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Marcus Hertz; [2017]
  Nyckelord :Electric guitar; legato technique; design theory; multimodality; video observation; logbook; Elgitarr; legatoteknik; designteoretiskt perspektiv; multimodalitet; videoobservation; loggbok;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka tillvägagångssätt vid legatoövningar och hur gitarrspelet utvecklas genom dessa övningar. Forskningsfrågorna är: Vilka semiotiska resurser använder jag mig av för att förbättra min legatoteknik? Till vad används de semiotiska resurserna? Hur har gitarrspelet utvecklats efter tio veckors legatoövningar? Studiens teoretiska perspektiv är designteori med fokus på didaktisk design, representation, transformation, tecken på lärande och multimodalitet. LÄS MER

 5. 5. Tekniskt sett : En självstudie av teknikövning på elgitarr

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Martin Andréasson; [2017]
  Nyckelord :electric guitar; technique; practice; learning process; design theory; video observation; elgitarr; teknik; övning; lärandeprocess; designteori; videoobservation;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera min egen läroprocess och hur mitt spel påverkas då jag fokuserar på teknikövningar för elgitarr. Med hjälp av videofilmning dokumenterade jag ett övningspass i veckan under den bestämda övningsperioden. Jag förde även loggbok som komplement för att dokumentera vad som hände under läroprocessen. LÄS MER