Sökning: "electronic word-of-mouth"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden electronic word-of-mouth.

 1. 1. Crowdfunding som investeringsalternativ : En investeringsanalys om potentiella investerares beslutsfattande inom equity- och debt baserad crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jana Shawkat; Nathalie Friskytt; [2018]
  Nyckelord :Crowdfunding; Equity based crowdfunding; Debt based crowdfunding; Word of mouth WoM ; Elaboration likelihood model ELM ; Central path; Peripheral path; Potential investors; Crowdfunding; Equity baserad crowdfunding; Debt baserad crowdfunding; Word of mouth WoM ; Elaboration likelihood model ELM ; Centrala vägen; Perifera vägen; Potentiella investerare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att analysera equity- och debt baserad crowdfunding i förhållande till studiens primära teori om elaboration likelihood model (ELM) och hur dess variabler påverkar potentiella investerares investeringsbedömningar. Informationsasymmetri och behavioral finance har inkluderats i studien som två kompletterande delteorier. LÄS MER

 2. 2. Social Neworking Sites’ influence on purchase intentions : Qualitative study on their holistic influence on the users

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Moritz Lang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis treats the topic of how Social Networking Sites (SNS) influence the users’ purchase intentions. The topic is highly relevant as SNS receive more and more attention from brands which try to take advantage of the recent growth of the platforms and their ever-increasing popularity among people all around the world. LÄS MER

 3. 3. Att bygga en destinations varumärke : en studie om hur Destination Marketing Organizations använder sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Borg; Evelina Pettersson Bråthe; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aldrig tidigare har det varit så viktigt för destinationer att på ett strategiskt och effektivt sättanvända sig av sociala medier. Den digitala förändringen har gjort det möjligt för ett varumärkes följare på sociala medier att uttrycka, utbyta och dela tankar samt åsikter om varumärket med andra. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas företag inom modebranschen av fenomenet "dark social" ur ett digitalt marknadsföringsperspektiv?

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adam Skantz; Kristina Nordin; [2018]
  Nyckelord :Fashion industry; high-engagement products; web analytics; electronic word-of-mouth; dark social; Modebranschen; högengagemangsprodukter; webbanalys; electronic word-of-mouth; dark social;

  Sammanfattning : The emergence of the internet has led to an information revolution that has changedindividuals social behaviour. This has resulted in changed user behaviour in digitalcommunication channels. The development has occurred at the same time as the developmentof e-commerce, which has facilitated exchange between buyers and sellers. LÄS MER

 5. 5. The Use of Online Reviews for Pure Player Products

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jasmen Abd-El-Samie; Winta Asbaha; Shah Alam Riaz Tarar; [2018]
  Nyckelord :Electronic word of mouth; pure player; trust; risk;

  Sammanfattning : Electronic commerce is the selected field to investigate for this thesis, particularly pure player apparel brands. This has been of interest as consumers struggle when shopping online for apparel since they cannot test the product before purchasing with pure players, therefore, there is information asymmetry. LÄS MER