Sökning: "elektricitet historia"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden elektricitet historia.

 1. 1. Elsäkerhet och Riskhantering - Praktik, regleringar och vetenskapliga teorier för säkrare arbete på elanläggningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jacob Larsson; [2020]
  Nyckelord :Riskanalys; riskhantering; elsäkerhet; transformatorstation; ställverk; Safety I; Safety II; MTO; ESA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When planning for electrical installation work it is suggested in ESA, Elsäkerhetsanvisningarna, to conduct some sort of risk assessment both before and during the work to maintain a certain electrical safety level. These risk assessments vary between different companies both in quality and method, but the aim is the same. LÄS MER

 2. 2. Gröndal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Tove Hidemark; [2018]
  Nyckelord :Kulturarv; sörmland; timmerhus; bondesamhälle; nybyggnad; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Inför mitt examensarbete kändes det viktigt och intressant att titta tillbaka på min identitet som arkitektstuderande och hur den har vuxit fram. Jag inser däri att min ingång till arkitektur kommer ur mina personliga upplevelser och erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Hänsynsfullt stamnät? En studie av ekonomiska och miljömässiga hänsynstaganden vid utbyggnationen av det svenska elstamnätet 1980-2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Carl Björvang; [2017]
  Nyckelord :Electricity; grid; economy; environment; history; Elektricitet; stamnät; ekonomi; miljö; historia;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker de ekonomiska och miljömässiga hänsyn som tagits vid utbyggnaden av de svenska elstamnätet under perioden 1980-2010. Dokument från både mindre och större utbyggnadsprojekt har använts för att identifiera och analysera dessa hänsynstaganden. LÄS MER

 4. 4. Kommunal kraft : hamnar, elektricitet och systembyggare i Umeå 1920-1960

  Magister-uppsats, Institutionen för geografi och ekonomisk historia

  Författare :Gunnar Lantz; [2013]
  Nyckelord :Large technical systems LTS ; nätverk; regionalvetenskap; Norrland; vattenkraft; sjöfart; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker den lokala politiken kring utbyggnaden av hamn- och elkraftssystem i Umeå under perioden 1920-1960. Utgångspunkten är att problematisera den tidigare forskningens bild av staden Umeå som enbart förvaltningsinriktad, med obetydlig aktivitet inom industri och näringsliv. LÄS MER

 5. 5. Dyrbara experimenter : Införandet av modernare gatubelysning i Falu stad 1863-1888

  Kandidat-uppsats, Historia

  Författare :Peter Witasp; [2005]
  Nyckelord :1800-tal; Falun; Modernisering; Gatubelysning; Elektricitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa en aspekt av Faluns omvandling till modern stad. Den del i denna modernisering som vidrörs i uppsatsen är införandet av elektrisk gatubelysning. LÄS MER