Sökning: "elementary school"

Visar resultat 1 - 5 av 1094 uppsatser innehållade orden elementary school.

 1. 1. Undersökning av hur pedagoger arbetar med digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen : Med fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madeleine Fransson; [2022]
  Nyckelord :digital tools; reading difficulties; writing difficulties; Writing to Read; elementary school; digitala verktyg; lässvårigheter; skrivsvårigheter; Att skriva sig till läsning ASL ; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med att förebygga elevers läs- och skrivsvårigheter genom digitala verktyg inom F-3 och ämnet svenska. Forskningsfrågorna handlar om hur pedagogerna som medverkar i studien tolkar fenomenet läs- och skrivsvårigheter, samt på vilka sätt de arbetar för att främja inlärningen med digitala verktyg och vilka möjligheter respektive svårigheter de möter i undervisningen med stöd av digitala verktyg. LÄS MER

 2. 2. Vad ligger bakom valet? : En kvalitativ studie om hur föräldrar motiverar valet och bortvalet av en segregerad grundskola i en medelstor stad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emelie Sandberg; Adela Vejo; [2022]
  Nyckelord :School choice; School segregation; Residential segregation; Parents motives; identity-creating practice; Skolval; skolsegregation; boendesegregation; föräldrars motiv; identitetsskapande praktiker;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to create an understanding of the continued stratification within the school in relation to the school choice. Through understanding parents' motives behind choice and non-choice of a segregated school and differences between those motives. LÄS MER

 3. 3. Måluppfyllelse för simundervisning i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie av idrottslärares uppfattningar av måluppfyllelse på mellan- och högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Jonas Helghe; [2022]
  Nyckelord :swimming; physical education PE ; lifesaving; secondary school;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att belysa mellanstadielärares och högstadielärares arbete med måluppfyllelsen för elever i simundervisning. Studien utgår från tre frågeställningar: Hur bedriver idrottslärare simundervisning utifrån de krav de har för elevers måluppfyllelse? Vilka uppfattningar har idrottslärare om simundervisning för elevers progression till måluppfyllelse av de kunskapskrav som är reglerad i Lgr 11? Vad i skolans organisation kan påverka måluppfyllelsen i simundervisning för eleverna? Sju idrottslärare verksamma på mellan- och högstadiet har intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Koncentrationsläsning och historieundervisning : En studie om lärares erfarenheter av historieundervisning inom studiemetoden koncentrationsläsning

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Valdemar Lindberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to understand how teachers of history plan and implement their teaching in a school that uses the study method of block scheduling. The study aims further to analyze how these teachers, within block scheduling, relate and work with history didactic concepts. LÄS MER

 5. 5. ”Skrivundervisning kräver didaktisk skicklighet” : En studie om stöd till elever i skrivsvårigheter och till lärare som undervisar eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Arvidsson; Annie Popov; [2022]
  Nyckelord :Elementary school; literacy education; writing difficulties; scaffolding; challenge; Grundskola; skrivsvårigheter; skrivundervisning; stöttning; utmaning;

  Sammanfattning : I denna intervjustudie studeras lärares, specialpedagogers och rektorers uppfattning om skrivundervisning för elever i skrivsvårigheter. Syftet med studien är att bidra med kunskap om undervisning till elever i skrivsvårigheter på mellanstadiet utifrån såväl stöd och utmaningar till eleverna som till de lärare som undervisar dessa elever. LÄS MER