Sökning: "elentreprenad"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet elentreprenad.

  1. 1. Digitalisering av lågspänningsentreprenader i produktionsskedet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

    Författare :Jesper Magnusson; Gustav Bergström; [2017]
    Nyckelord :bim; digitalisering; utveckling; produktionsskedet; installatör; elentreprenad; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Titel: Digitalisering av lågspänningsentreprenader i produktionsskedet Författare: Gustav Bergström, Jesper Magnusson Handledare: Radhlinah Aulin, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Björn Dahlström, Eitech Electro AB Sead Behlic, Assemblin El AB Examinator: Anne Landin, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Problemställning: • Hur kan elinstallatören arbeta med BIM och digitalisering i produktionsskedet? • Hur fungerar digitalisering i praktiken mellan installatör och projektör? • Vilka krav måste elentreprenader ställa på modellen för att effektivisera digitalisering av projekt? Syfte: Syftet med denna rapport är att undersöka vilka krav på information som krävs i samband med att implementera BIM i produktionsskedet inom elentreprenader, samt att beskriva implementeringen av BIM i produktionsskedet för densamma. Metod: En deduktiv ansats i form av en litteraturstudie ligger till grund för den empiriska insamlingen av data. LÄS MER