Sökning: "elev i behov av särskilt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden elev i behov av särskilt stöd.

 1. 1. Hur beskriver några lärare inom vuxenutbildningen att de möter elevers olika behov i matematikundervisningen genom extra anpassningar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Muhammad Mohsan; [2022]
  Nyckelord :Extra anpassningar; Uljens skoldidaktik; matematikundervisning; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Vuxenutbildning är en viktig skolform som vänder sig till vuxna elever som vill komplettera grundskole- och gymnasieutbildning. Vuxenutbildning möjliggör fortsatta studier. Därför tydliggörs i läroplan för vuxenutbildning (2017) att personal i vuxenutbildningen har en skyldighet att klargöra utbildningsmål, innehåll och arbetsformer. LÄS MER

 2. 2. Skolornas arbete med nyanlända elever i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Almira Harbas; Roia Arwand; [2022]
  Nyckelord :Extra anpassningar; nyanlända elever; specialpedagogisk kompetens; studiehandledning; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och bidra med kunskap kring skolornas arbete med nyanlända elever som är i behov av extra stöd. Forskningsfrågorna är: Hur arbetar skolor för att upptäcka och identifiera behov av stöd hos elever som lär sig ett andraspråk? Vilka faktorer anses vara betydande i arbetet med tvåspråkiga elever i behov av extra stöd? De teoretiska utgångspunkterna för studien är systemteori. LÄS MER

 3. 3. Betydelse av pedagogiska utredningar i praktiken : -fallstudie på en grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Therese Mahrberg; Rebecca Haraldson; [2022]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; dokumentation; elever i behov av särskilt stöd; organisation; pedagogisk utredning; samarbete.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Haraldson, Rebecca & Mahrberg, Therése (2022). Betydelse av pedagogiska utredningar i praktiken- en fallstudie på en grundskola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Tillgängliga lärmiljöer i matematikundervisningen : En kvalitativ studie av lärares erfarenheter och förutsättningar i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Bylund; Anna Englund; [2022]
  Nyckelord :matematikundervisning; tillgänglighet; lärmiljö; speciallärare; förutsättningar för lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning I det svenska utbildningssystemet är det en utmaning för matematiklärare att skapa lärmiljöer som leder till likvärdig utbildning för alla elever. Då detta arbete är både komplext och utmanande krävs samarbete mellan olika professioner för att skapa tillgängliga lärmiljöer i matematikundervisningen. LÄS MER

 5. 5. En studie om lärares syn på arbetet med särskilt begåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Paulina Gatu; Jennie Borgstedt; [2022]
  Nyckelord :Särskild begåvning; stöttning; upptäcka; individuella anpassningar; utmaningar;

  Sammanfattning : I svensk skoldebatt diskuteras det om bristande stöd och för låg kunskap kring hur skolan kan stötta särskilt begåvade elever att utvecklas på sin nivå. År 2010 trädde lagen om elevers rättighet att utvecklas så långt de kan in, vilket kom att synas i läroplanen år 2011. LÄS MER