Sökning: "elev intervju matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden elev intervju matematik.

 1. 1. Uppmärksamma och identifiera särskilt begåvade elever i matematik : varför, vad och hur?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christin Nilsson; Anneli Kempi; [2020]
  Nyckelord :Särskilt begåvade; särbegåvade; elever; matematik; identifiera; förmågor; metoder; uppmärksamma;

  Sammanfattning : Fokus i arbetet har varit särskilt begåvade elever i matematik. Anledningen är att det idag finns särskilt begåvade elever som aldrig blir identifierade och forskning har visat att dessa elever då inte får den undervisning de har rätt till enligt skollagen (Persson R. S., 2010; SFS 2010:800). LÄS MER

 2. 2. Matematikångest ur ett lärarperspektiv - En studie om hur lärare resonerar kring och hanterar matematikångest hos elever i låg- och mellanstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Olivia Hertzberg Carling; [2019-03-08]
  Nyckelord :elev; föräldrar; lärarperspektiv; matematikångest; orsaker; självbild; ålder; åtgärder;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur några lärare i matematik på låg- och mellanstadiet resonerar kring och hanterar elever med matematikångest. En kvalitativ undersökning har gjorts i form av en semistrukturerad intervju med sju lärare. LÄS MER

 3. 3. Lärarens undervisningsstrategier för att stödja elevers möjligheter till att resonera kreativt i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Indira Stevanovic; [2019]
  Nyckelord :kreativt resonemang; imitativt resonemang; undervisningsstrategier; helklassdiskussion; rika problemlösningsuppgifter; problemlösning.;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie är att synliggöra möjligheter och eventuella hinder som kan framkomma i kommunikationen lärare-elev, elever emellan under arbetsgången med en rik matematisk problemuppgift. Data samlades in genom en observation, en intervju och elevproducerade uppgifter genom de sex teoretiskt anknutna begreppen. LÄS MER

 4. 4. Nivågruppering och elever som lätt når målen med matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Andersson; [2018]
  Nyckelord :Nivågruppering; Elever som lätt når målen; Matematik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka hur nivågruppering används i grundskolans lägre årskurser, det vill säga från förskoleklassen upp till årskurs tre, samt att synliggöra hur denna differentieringsmetod kan utformas för att möta de elever som lätt når målen med matematikundervisningen. En kvalitativ undersökning i form av intervju har genomförts med fyra lärare verksamma i förskoleklassen till årskurs tre, för att undersöka deras erfarenheter och uppfattningar kring nivågruppering och differentieringsmetodens möjligheter för de elever som lätt når målen med matematikundervisningen. LÄS MER

 5. 5. "Mitt stora mål är ju att bli klar med matteboken. En kvalitativ analys av elevers attityder till matematikboken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emanuel Mattsson; [2017-11-08]
  Nyckelord :Matematik; matematikbok; attityder; elever; intervju;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar elevers användning av matematikboken. Eftersom statistik visat att elever i Sverige får arbeta med matematikboken mycket är syftet att ta reda på vad de tycker om detta. LÄS MER