Sökning: "elev klassrum"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden elev klassrum.

 1. 1. Lärarens definition av ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. En intervjustudie med fem lärare om vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Terry Kindblom; [2021-08-27]
  Nyckelord :Classroom Management; Ledarskap; Klassrum; Grundskola; Socioekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad fem lärare på grundskolan 6–9 anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Studien är baserad på fem lärares åsikter, tankar, uppfattningar, erfarenheter och insikter angående vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Handskrift respektive digital skrift vid skrivinlärning : en studie om lärares förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Åsa Winsa; [2021]
  Nyckelord :ASL; handwriting; teachers approach; early writing learning; ASL; handskrift; lärares förhållningssätt; tidig skrivinlärning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att genom en kvalitativ metod undersöka hur lärare relativt deras utbildningsbakgrund och erfarenhet av skolpraktik beskriver balansen mellan handskrift respektive datorskrift i tidig skrivundervisning, och med detta bidra till befintlig forskning inom området. Tre forskningsfrågor har formulerats och för att besvara dem har jag i datainsamlingen använt mig av semistrukturerade individuella intervjuer med utbildade yrkesverksamma lärare. LÄS MER

 3. 3. God klassrumsmiljö - vad är det i bildämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Isabelle Liljekvist Bergh; Ludvig Lindholm Persson; [2021]
  Nyckelord :Bild; Dynamik; Elev; Inlärning; Inlärningsmiljö; Klassrum; Klassrumshantering; Klassrumsmiljö; Lärare; Relationer;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt som redogör om olika metoder för att nå vad en god klassrumsmiljö är och vad det innebär. Denna kunskapsöversikt är baserad på frågeställningarna Vad skapar en god klassrumsmiljö för bild? och Vilka faktorer påverkar dynamiken mellan lärare och elever? I vår sökprocess har vi använt oss av databaserna Eric, ERC samt Swepub. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av att främja ökad fysisk aktivitet bland elever i grundskolan : En intervjustudie bland idrottslärare

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Gullberg; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet under skoldagen; metoder; pedagogers upplevelser; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet genererar gynnar folkhälsan, det så ökar det stillasittande beteendet bland barn och ungdomar. Skolan fungerar bra som en hälsofrämjande arena för att främja ökad fysisk aktivitet, men området behöver uppmärksammas. LÄS MER

 5. 5. Klassrummet- en tredje lärare? : Lärares uppfattning om och utformning av den fysiska lärmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Joanna Adolfsson; Farhana Perez; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; anpassning; specialpedagogik; fysisk lärmiljö; behov;

  Sammanfattning : I denna studie har en undersökning gjorts av hur klassrummet kan nyttjas som en extra resurs, en tredje lärare, för undervisningen. I studien har lärare blivit observerade och intervjuade kring deras uppfattning om vad som innefattar en god fysisk lärmiljö och hur de utformar sitt klassrum för att tillgodose de behov som eleverna har. LÄS MER