Sökning: "elev"

Visar resultat 1 - 5 av 3303 uppsatser innehållade ordet elev.

 1. 1. ”Jag tror inte de är som alla andra”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofie Pilbackes; Gustaf Ribbing; [2024-02-21]
  Nyckelord :Barns perspektiv; relationer; behov; fritidshem; lärare; elev; barnsyn;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fråga om och lyssna till barns berättelser om sina lärare i fritidshem, vad de värderar och huruvida deras behov blir bemötta. Studien tar en teoretisk utgångspunkt i barnsyn, barns behov samt barns perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Resiliens hos elever med ADHD : En undersökning av stress, risk- och skyddsfaktorer på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Maria Wiking; Tove Ekström; [2024]
  Nyckelord :ADHD; Resiliens; Riskfaktorer; Skyddsfaktorer; Stress; Högstadiet; Specialpedagogik; Elever; Specialpedagoger;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  Ekström, Tove och Wiking, Maria (2023). Resiliens hos elever med ADHD – med fokus på stress, risk- och skyddsfaktorer på högstadiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Fattar du frågan? : En analys av nationella provet i matematik ur ett andraspråksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lisa Mattola; [2024]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Läsbarhet; LIX; Nationella prov; Matematik;

  Sammanfattning : Andraspråksinlärare har generellt sett lägre betyg i matematik än elever med svenska som modersmål. Syftet med studien är att undersöka vilka språkliga utmaningar som andraspråksinlärare och andra elever med lässvårigheter möter när de skriver nationella prov i matematik. LÄS MER

 4. 4. Inkludering av elever i ett mångkulturellt klassrum inom religionsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Fia Kallertin; Sara Lundh; [2024]
  Nyckelord :Grundskolan; inkludering; lärande; multikulturell; mångfald; religionsundervisning; religiös undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att få syn på problematik som kan uppstå inom religionsundervisningen som resultat av ett multikulturellt klassrum med en religiös mångfald. Vi skriver detta arbete eftersom vi vill inspirera till att öka inkluderingen av alla elever genom att synliggöra olika perspektiv och förhållningssätt som kan tillämpas i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Idrottsundervisning på språkintroduktionsprogrammet : En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser av att undervisa nyanlända elever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Mattsson; Astrid Herminge; [2024]
  Nyckelord :language introduction; physical education; physical education teacher; heterogeneity; newly arrived; context; approach; co-existence; co-operation; språkintroduktion; idrottsundervisning; idrottslärare; heterogenitet; nyanlända; sammanhang; förhållningssätt; sam-varo; sam-verkan;

  Sammanfattning : The present study deals with teachers' experiences and perceptions of physical education for newly arrived students at the language introduction programme. The study's questions deal with what the teachers see as central to the teaching of physical education and health at language introduction, as well as what challenges and opportunities they highlight in relation to the teaching. LÄS MER