Sökning: "elevanpassad undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden elevanpassad undervisning.

 1. 1. Matematikundervisning för elever i behov av särskilt stöd : En enkätstudie i grundskolans tidiga år F-4

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lukas Fritzon; Athra Shamoun; [2019]
  Nyckelord :Specialapedagogik; Matematikinlärning; Matematiksvårigheter; Särskilt stöd och Grundskolans tidigare år;

  Sammanfattning : I läroplanen står det att eleverna i grundskolan ska få en organiserad undervisning under lärares ledning både i helklass, mindre grupper och enskilt. All personal i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och extra anpassning (Lgr 11, s. 7). LÄS MER

 2. 2. Personlighetsanpassad pedagogik? : En intervjustudie om hur sångpedagoger ser på beteendetestet DiSC som redskap i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Sofie Reinholdsson; [2017]
  Nyckelord :DiSC; behavioral test; song; vocal student; vocal teacher; teaching methods; student-optimized teaching; choice of method; design theory; DiSC; beteendetest; sång; sångelev; sångpedagog; pedagogik; metodik; didaktik; elevanpassad undervisning; metodval; designteori;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur användningen av beteendetestet DiSC påverkar sångpedagogers undervisning. Tre sångpedagoger har därför fått göra ett varsitt DiSC-test och utifrån informationen i DiSC Classic Personprofil övat på att anpassa sitt beteende till tre till fyra elever vardera under tre veckor. LÄS MER

 3. 3. Kontinentaldrift och vulkaner i förskolan : Hur vardagsanknytning och textanvändning kan användas för naturvetenskapsundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Madelene Löfström; [2015]
  Nyckelord :Begreppsinlärning; förskolan; naturvetenskap; textanvändning; vardagsanknytning;

  Sammanfattning : Naturvetenskap har under en lägre tid anses som ett ämne som är avancerat och auktoritärt och som bara vissa elever klarar av. Som följd har intresset för naturvetenskap sjunkit genom åren och så även den positiva attityden till de naturorienterade ämnena. LÄS MER

 4. 4. Hur idrottsläraren motiverar eleverna till fysisk aktivitet i skolan och på fritiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Pernilla Andersson; [2015]
  Nyckelord :Motivation; idrottslärare; idrott och hälsa; fritid;

  Sammanfattning : Inledning: Motivation är ett ord som är väl bekant inom skolans värld, och ett ord som är viktigt inom idrott och hälsa. Elevers inställning till ämnet idrott och hälsa är avgörande, inte bara för deras skolgång, utan även i det fortsatta livet. LÄS MER

 5. 5. Elevanpassad undervisning : En studie om gymnasieelevernas perspektiv på lärande i naturvetenskapliga ämnen  

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tatiana Dempsey; [2011]
  Nyckelord :Learning styles; learning style models; attitudes to science subjects; socio-cultural perspective on learning and cognitive perspective on learning;

  Sammanfattning : The purpose of my study is to determine students’ attitudes to the Natural Science subject. I want to contribute to scientific discourse about different learning styles that can respond to childrens’ requirements in teaching as well as to determine the student’s experience of learning styles. LÄS MER