Sökning: "elevassistent"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet elevassistent.

 1. 1. Yrkesroller i skolan En studie om lärares och elevassistenters roller och samarbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Ivarsson; Sandra Wikander Andblad; [2020-06-23]
  Nyckelord :elevassistent; lärare; yrkesroll; grundsärskolan; grundskolan; samverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var dels att undersöka hur några lärare och elevassistenter beskrev sin egen yrkesroll och vilka förväntningar de hade på varandras ar-betsuppgifter och yrkesroller, dels att undersöka hur samarbetet mellan yrkes-grupperna var organiserat. Dessutom var studiens syfte att se om det fanns skillnader i förväntningar och organisation mellan grundskolan och grund-särskolan. LÄS MER

 2. 2. När inkludering blir exkludering : En essä om hur man tar sig an rollen som elevassistent till ett barn med NPF

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Matilda Blomhage Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Functional variation; affect; student assistant; behavioral problems; outgoing students; adapted teaching; Funktionsvariation; affekt; elevassistent; beteende problem; utåtagerande elever; anpassad undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna essä är att undersöka hur elever med NPF (neuropsykiska funktionsnedsättningar) kan bli inkluderade i skolan och på fritidshemmet, samt öka kunskapen kring hur lärare ska bemöta elever med NPF. Denna uppsats är skriven i essäform. LÄS MER

 3. 3. "De svåraste pedagogiska uppgifterna till de som har minst pedagogisk utbildning" : en kvalitativ studie om elevassistenten som specialpedagogisk insats

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Therese Lindbom; [2020]
  Nyckelord : a school for all ; effort; inclusion; individualized educational plan IEP ; special education; special educational needs; student assistant; Elevassistent; en skola för alla ; inkludering; särskilt stöd; specialpedagogik; åtgärdsprogram.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka stödinsatsen i form av elevassistent och hur insatsen kopplas till elevens behov av särskilt stöd. Studien bygger på tidigare forskning kring elevassistentens roll och funktion i arbetet med elever i behov av särskilt stöd och har en kvalitativ ansats där åtgärdsprogram har samlats in och bearbetats med hjälp av dokumentanalys som metod. LÄS MER

 4. 4. Släcka bränder eller jämbördiga villkor? : En kvalitativ intervjustudie om lärare i fritidshems  arbetsuppgifter under den obligatoriska skoldagen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Alexandra Diaconu; [2020]
  Nyckelord :lärare i fritidshem; fritidslärare; fritidshem; arbetsuppgift; samverkan; kontextuell analys; kvalitativ metod; intervjustudie; professionsteori; autonomi; kunskapsbas;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att bidra med fördjupad kunskap om hur nyutbildade lärare i fritidshem upplever sitt yrkesutövande under den obligatoriska delen av skolverksamheten. Vidare undersöktes på vilka sätt yrkesutövandet under den obligatoriska skoldagen upplevs vara en tillgång och på vilka sätt det upplevs vara ett hinder för fritidshemmets verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Vi skulle inte klara oss utan dom : elevassistenter som utförare av undervisning i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ania Christensson Nordlöf; Torbjörn Mattisson; [2020]
  Nyckelord :Special education teacher; special school for students with intellectual disability; teacher assistant; Elevassistent; grundsärskola; speciallärare; undervisning; utbildning;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka vilka förutsättningar elevassistenter har att utföra undervisning. Frågeställningarna är:  Vilka arbetsuppgifter ingår i elevassistentens uppdrag? Vilken utbildning och kompetens behövs för att elevassistenter ska kunna utföra sitt uppdrag? Hur uppfattar elevassistenter, speciallärare och rektorer vem som ansvarar för att elevassistenter får kompetensutveckling?   Studien är gjord på fyra skolor i tre olika kommuner. LÄS MER