Sökning: "elevassistent"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet elevassistent.

 1. 1. Jag tycker jobbet är viktigare än så - En kvalitativ studie av elevassistenters upplevelse av sin arbetssituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annica Nilsson; Pernilla Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Belöning; Elevassistent; Engagemang; Krav; Resurser; Särskilt stöd; Tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to examine and gain better knowledge regarding the working conditions for teacher assistants in Sweden. The study has a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with seven participants who all were employee in public primary- and middle-schools. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av barn med särskilda behov i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers arbete och synsätt för att barn med särskilda behov ska inkluderas i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Therese Gottschalk; Camilla Melander; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; exkludering; värdegrund; pedagog; barn i behov av särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att belysa hur pedagoger arbetar för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan och i förskoleklassen. Studien belyser även frågan om vad som menas med inkludering och hur de själva ser på begreppet inkludering. LÄS MER

 3. 3. HUR REKTORER FÖRHÅLLER SIG TILL ELEVASSISTENTER SOM YRKESROLL OCH STÖDINSATS. EN KVALITATIV STUDIE OM REKTORERS SYN PÅ ELEVASSISTENTER SOM ARBETAR MED ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Adelsgård; [2018]
  Nyckelord :Elevassistent; elever med särskilda behov; handledning; kommunikation; kompetens; profession; rektor;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie där jag har intervjuat fyra rektorer från olika grundskolor för att se deras syn på elevassistenter till elever som är i behov av särskilt stöd. Elevassistenters yrkesroll är ingen profession utan en yrkesroll som skapas när rektorer fattar beslutet att en elev är i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. ELEVASSISTENTER -YRKESGRUPPEN SOM GÖR EN SKILLNAD FÖR ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mimoza Zeqiraj; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Elevassistenter; elever med särskilda behov; handledning; personal; profession och skola;

  Sammanfattning : Elevassistent som yrkesroll är än idag odefinierad, vilket behöver förändras så att elever med särskilda behov får rätt stöd. Denna studie har genom kvalitativ metod undersökt om vad yrkesrollen elevassistent innebär, samt om de har rätt kunskap och kompetens att bemöta elever med särskilda behov. LÄS MER

 5. 5. ARBETE MED SÄRSKILT STÖD : En kvalitativ undersökning av särskilt stöd under den samlade skoldagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Peter Vestin; Anton Darpö; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; elevassistent; utbildning; anpassad studiegång;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur det praktiska arbetet med särskilt stöd i förskoleklass till årskurs 4 ser ut under den samlade skoldagen och hur detta arbete ställer sig mot de lagar, riktlinjer samt övriga styrdokument. Den insamlade empirin grundar sig i en kvalitativ undersökning där vi intervjuat åtta elevassistenter som arbetar mot elever med särskilt stöd på olika skolor inom samma kommun. LÄS MER