Sökning: "elevdatorer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet elevdatorer.

 1. 1. Menar du med penna eller dator? : En litteraturstudie om hur datorer påverkar elevers skrivutveckling

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskningHögskolan i Jönköping/Läs & skriv; Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskningHögskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Sara Nordquist; Malin Johansson; [2016]
  Nyckelord :students writing skills; computer-based instruction; student computers; writing; motivation; elevers skrivutveckling; datorbaserad undervisning; elevdatorer; handstil; motivation;

  Sammanfattning : Skrivning är en central del av undervisningen för elever i årskurs 4–6. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi märkt att elevers attityder till skrivande ser olika ut beroende på om texten skrivs för hand eller på dator. LÄS MER

 2. 2. En-till-en : Elevers relation till datorn som skolredskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Larson Ovuka; Henrik Baleiro; [2016]
  Nyckelord :En-till-en; IT; digitalisering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här studien handlar om området IT och digitaliseringen av skolan samt kommuners och skolors införande av En-till-en, en satsning som innebär att alla elever har en egen personlig dator att arbeta med. Tidigare forskning visar främst på goda resultat och särskilt elever har överlag en positiv inställning till en egen skoldator. LÄS MER

 3. 3. Biologiundervisning på gymnasiet: en jämförelse mellan Sverige och Tyskland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elke Lüllau; [2014]
  Nyckelord :biologi; gymnasienivå; jämförelse; styrdokumnet; studenten; Abitur; Tyskland; Sverige;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om en jämförelse av Sveriges och Tysklands skolsystem på gymnasienivå. Syftet är, att utifrån ett lärarperspektiv analysera hur de två olika skolsystemen påverkar undervisning i ämnet biologi. LÄS MER

 4. 4. 100-tals sidor som Är mer intressanta än det läraren talar om : Några elevers tankar om elevdatorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Andersson; [2014]
  Nyckelord :computer; teaching; advantage; disadvantage; possibilities; elevdatorer; undervisning; fördelar; nackdelar; möjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka elevers uppfattning av hur datorer används i undervisningen. Frågeställningen var att se om det finns fördelar, nackdelar och om det finns förändringsområden för att använda datorer i undervisningen Dataanvändandet ökar i dagens samhälle och i de flesta skolor får eleverna en egen elevdator att använda i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Elevdatorer: som att så på en oplöjd åker : En studie om hur en-till-enprojektet kan komma att förstärka skillnader i och mellan skolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ellinor Oredsson; [2013]
  Nyckelord :en-till-enprojektet; digitala klyftor; elevdatorer;

  Sammanfattning : Med ambition att höja skolornas kvalitet har allt fler kommuner valt att ansluta sig till det så kallade en-till-enprojektet, vilket innebär att varje lärare och elev ska få tillgång till varsin dator. Denna studie bygger på teori om digitala klyftor och tidigare forskning om en-till-en som visar på en förstärkning av klyftor både mellan hög- och lågpresterande elever och mellan resursstarka och resurssvaga skolor. LÄS MER