Sökning: "elevdemokrati elevinflytande EPU elevplanerad undervisning svenskämnet svenskämnet som demokratiämne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden elevdemokrati elevinflytande EPU elevplanerad undervisning svenskämnet svenskämnet som demokratiämne.

  1. 1. Elevdemokrati? Ja....vad betyder det?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Frida Garmer; Elin Nilsson; [2019]
    Nyckelord :elevdemokrati elevinflytande EPU elevplanerad undervisning svenskämnet svenskämnet som demokratiämne;

    Sammanfattning : Följande examensarbete fokuserar på frågan kring hur eleverna ska inkluderas i planering och genomförande av skolarbetet. Vi har valt att undersöka elevdemokrati i skolan generellt och i svenskämnet i synnerhet och belyser både rektors, lärares och elevernas perspektiv. LÄS MER