Sökning: "elevenkäter"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet elevenkäter.

 1. 1. Högläsning i årskurs 2-3 : En studie av elevers tankar och åsikter om högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Lavén; Viktoria Fuxgård; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; åsikt; tystläsning; kön;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på vilka åsikter elever på sex olika skolor i årskurs 2–3 har om högläsning, om det finns något samband mellan åsikterna om högläsning och tystläsning samt om åsikterna skiljer sig mellan killar och tjejer. Undersökningen har genomförts på sex olika skolor i Mälardalen med tio elevintervjuer och 100 elevenkäter. LÄS MER

 2. 2. "När jag blir stor kan jag läsa Mamma Mu själv" : Pedagogers och elevers erfarenheter av elevinflytande genom läsundervisningens sammanhang i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Segerstedt; Therese Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Communication; participation; reading comprehension; reading education; special school; student influence; Delaktighet; elevinflytande; grundsärskola; kommunikation; läsinlärning; läs-förståelse;

  Sammanfattning : Genom studiens syfte, att beskriva och analysera förutsättningar för elevers inflytande i grundsärskolan och hur detta kommer till uttryck i läsundervisningen, vill vi bidra till ökad kunskap. Bakgrund och tidigare forskning behandlar förutsättningar och hinder för inflytande, språkutveckling, läsinlärning, läsförståelse samt för undersökt kommun tongivande metoder för läsinlärning och läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. Jag tror att jag kan, därför kan jag! : En studie kring motivationens och självförtroendets betydelse för elevers möjlighet att utveckla matematisk förmåga

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Karin Johansson; Lise-lott Roman Tidanå; [2018]
  Nyckelord :motivation; oro och stress matematiskt självförtroende Self Determination Theory Sociokulturell teori matematikutveckling;

  Sammanfattning : Abstrakt I dagens skola finns ett stort fokus på hög måluppfyllelse, bedömning och betyg. Enligt forskning är det av stor vikt att eleven själv har en inre motivation och känner tillit till sitt lärande. Detta går emot dagens mål- och betygshets och påverkar elevens motivation negativt. LÄS MER

 4. 4. Inspiration och idéutveckling i ämnet slöjd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Andersen; [2018]
  Nyckelord :inspiration; slöjd; idéutveckling; kreativitet; Lgr11; uttryck; skisser;

  Sammanfattning : Ämnet slöjd är och skall vara ett kreativitetsutvecklande ämne i grundskolan, detta står inskrivet i slöjdämnets syftestext i läroplanen från 2011. I slöjden skall vi aktivt arbeta med idéutveckling genom att använda oss utav inspirationskällor i inledningen utav ett slöjdarbete. LÄS MER

 5. 5. En sammanställning över elevers intresse för naturvetenskap i skolan och vilka faktorer det beror på.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Mannfalk; Karin Glavmo; [2018]
  Nyckelord :Attityd Naturvetenskap; Intresse för naturvetenskap; Science Education; Student Interest; No-undervisning; Intresse;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en kunskapsöversikt som behandlar problematiken med elevers sviktande intresse för de naturvetenskapliga ämnena i skolan. Det är en trend som syns över hela världen och som det har forskats kring över en längre tid. LÄS MER