Sökning: "elevenkäter"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet elevenkäter.

 1. 1. Inspiration och idéutveckling i ämnet slöjd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Andersen; [2018]
  Nyckelord :inspiration; slöjd; idéutveckling; kreativitet; Lgr11; uttryck; skisser;

  Sammanfattning : Ämnet slöjd är och skall vara ett kreativitetsutvecklande ämne i grundskolan, detta står inskrivet i slöjdämnets syftestext i läroplanen från 2011. I slöjden skall vi aktivt arbeta med idéutveckling genom att använda oss utav inspirationskällor i inledningen utav ett slöjdarbete. LÄS MER

 2. 2. En sammanställning över elevers intresse för naturvetenskap i skolan och vilka faktorer det beror på.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Mannfalk; Karin Glavmo; [2018]
  Nyckelord :Attityd Naturvetenskap; Intresse för naturvetenskap; Science Education; Student Interest; No-undervisning; Intresse;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en kunskapsöversikt som behandlar problematiken med elevers sviktande intresse för de naturvetenskapliga ämnena i skolan. Det är en trend som syns över hela världen och som det har forskats kring över en längre tid. LÄS MER

 3. 3. Det som inte alltid syns: Undervisar idrottslärare i genus och normer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anton Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Genus; Idrott och hälsa; Kroppsideal; Könsmönster; Normer;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbetet är att öka förståelsen för undervisningen kring könsmönster, normer och kroppsideal i idrotts- och hälsaundervisningen i gymnasieskolan. De frågeställningarna som använts för examensarbetet är: • Hur tolkar och arbetar lärare med könsmönster, normer och kroppsideal i undervisningen i Västervik och Malmö? • Hur upplevs möjligheter/utmaningar i undervisningen kring könsmönster, normer och kroppsideal ur ett lärarperspektiv? • Hur upplever eleverna lärarens undervisning kring könsmönster, normer och kroppsideal? Examensarbetets teori består av Pierre Bourdieus kultursociologiska teori samt genusperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Lust att lära : Faktorer som påverkar gymnasieelevers motivation i naturkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Demitry Kremnev; [2017]
  Nyckelord :Förväntan; värde; motivation; naturkunskap; gymnasiet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har för avsikt att ta reda på vilka faktorer inom ”Expectancy-Value” (Förväntan - värde) teori är avgörande för motivationen i naturkunskap blandgymnasieeleverna. Förväntan-värde teori utgår ifrån 2 faktorer: förväntan på attlyckas och målvärden, dvs värden man sätter på målen. LÄS MER

 5. 5. Multimodala texter med fokus på smartboardtavlor : Skrivundervisning och elevers läs- och skrivutveckling med hjälp av smartboardtavla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Josefin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Skrivundervisning; Multimodala texter; Läs- och skrivlärande; Smartboardtavla; Digitala läromedel; Writeing instruction; Multimodal texts; Read- and writedeveloping; Smartboard; Digital teaching materials.;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur lärare på tre olika skolor i Sverige un-dervisar om läs- och skrivlärande och multimodala texter med hjälp av smartboardtavla. Vi-dare har syftet varit att se vilket resultat det ger på elevernas läs- och skrivutveckling. LÄS MER