Sökning: "elevens autonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden elevens autonomi.

 1. 1. Etisk kompetens bortom läroplanen – lärares berättelser om etik i undervisningen i år 5 och 8.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefina Bodin; [2021-08-27]
  Nyckelord :moralisk känslighet; social- och kulturell kontext; lärares engagemang; elevens autonomi; elevens omvärld.;

  Sammanfattning : Elevers utveckling av etiska perspektiv är ett av läroplanens tydligaste mål. Samtidigt har undervisning i etik beskrivits som oplanerad av forskare, samt att lärare saknar verktyg och professionellt språk i ämnet (Thornberg 2008; Thornberg & Oguz 2013). LÄS MER

 2. 2. "Jag vill sluta" : Tre blåspedagogers tankar om hur deras elever motiveras till att fortsätta spela

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Linn Wikström; [2021]
  Nyckelord :motivation; woodwind teachers; woodwind students; teenagers; self-determination theory; motivation; blåspedagoger; blåselever; tonåringar; self-determination theory; blåsinstrument; instrumentalundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur blåspedagoger i musik- och kulturskolan arbetar för att motivera blåselever i tonåren. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer där tre erfarna blåspedagoger deltog. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors hälsofrämjande strategier mot övervikt hos elever i grundskolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; health promotion; overweight; pupils; school nurse; Elever; erfarenheter; hälsofrämjande strategier; skolsköterskor; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt hos barn är ett stort och ökande problem. Övervikt kan leda till hälsorisker och försämrad psykosocial livskvalitet för barnet. Studiens syfte var att belysa skolsköterskors hälsofrämjande strategier mot övervikt hos elever i grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Vinna pris, vara bäst eller inte vara sämst : En empirisk studie om vad som motiverar elever i årskurs 6 i matematiktävling inom problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Natan Anglert; Andreas Carlsson; Oscar Eriksson; [2021]
  Nyckelord :matematik; problemlösning; kooperativ tävling; individuell tävling; motivation; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och sammanställa vad elever i årskurs 6 tycker om att tävla i matematik, om de föredrar att tävla individuellt eller kooperativt i matematik samt vilka motivationsfaktorer som eleverna upplever när de tävlar i matematik. Empirin i studien bygger på en matematiktävling i problemlösning som genomförts i nio olika årskurs 6 klasser. LÄS MER

 5. 5. "Så på utsidan ser det väl bättre ut än vad det är på insidan, liksom." : En kvalitativ studie om delaktighet i skolsituationen för flickor med diagnosen adhd ur ett elev- och lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Lisa Bergdahl; Linda Nordberg; [2021]
  Nyckelord :adhd; delaktighet; delaktighetsmodellen; flickor; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : En betydande forskning om adhd har gjorts, men den har i stort sett utelämnat flickor och detär en av anledningarna till den avsaknad av kunskap som funnits om flickor och adhd (Kopp,2018). Samtidigt visar Skolinspektionens rapport (2018) att delaktigheten i skolan generellt ärlåg för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dit till exempel adhd hör. LÄS MER