Sökning: "elevens omvärld."

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden elevens omvärld..

 1. 1. Etisk kompetens bortom läroplanen – lärares berättelser om etik i undervisningen i år 5 och 8.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefina Bodin; [2021-08-27]
  Nyckelord :moralisk känslighet; social- och kulturell kontext; lärares engagemang; elevens autonomi; elevens omvärld.;

  Sammanfattning : Elevers utveckling av etiska perspektiv är ett av läroplanens tydligaste mål. Samtidigt har undervisning i etik beskrivits som oplanerad av forskare, samt att lärare saknar verktyg och professionellt språk i ämnet (Thornberg 2008; Thornberg & Oguz 2013). LÄS MER

 2. 2. "Lyssna!" : Hur kommunikation stärker lärande och den lärande relationen i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Pontus Lindström; Boel Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; relationer; lärande; lyssna; fenomenografi;

  Sammanfattning : Kommunikation i skolan utvecklar den lärande relationen. Detta arbete syftar till att undersöka hur begreppen kommunikation och läranderelation uppfattas av lärare i dagens skola. Vi har haft en fenomenografisk ansats och gjort en studie för att belysa dessa begrepp. LÄS MER

 3. 3. Matematikängslan : - en bov som begränsar elever till att nå sin fulla potential i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Claudia Hansblom; Anneli Öberg; [2021]
  Nyckelord :Elevers upplevelser; matematikängslan; mellanstadiet; pedagogisk metodik; varierad matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur några lärare och speciallärare uppfattar sina insatser då det gäller att förebygga uppkomsten av matematikängslan hos elever samt hur elever i åk 4 upplever undervisningen i matematik. I samband med syftet studeras följande frågeställningar: Vad anser lärare och speciallärare i studien kan vara orsaken till matematikängslan hos elever? Hur beskriver och uppfattar lärare och speciallärare sina olika insatser för att förebygga uppkomsten av matematikängslan hos elever? Hur upplever elever undervisningen i matematik? Teori och tidigare forskning Studien grundar sig på Piagets och Vygotskijs teori, det konstruktivistiska- och sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 4. 4. Utomhusundervisningens möjligheter för språkutveckling inom naturorienterande ämnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marie Carlsson; Cassandra Da Silva; [2016]
  Nyckelord :andraspråkselever; language learning; naturvetenskapligt språk; outdoor education; språkinlärning; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : I ett sociokulturellt perspektiv är språket ett viktigt redskap för att förstå vår omvärld. Finns det brister i språket påverkar detta möjligheterna att tillägna sig och förmedla kunskap. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av elev i behov av särskilt stöd : En fallstudie om pedagoger och assistenters uppfattning om vad som är underlättande respektive hindrande aspekter med inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin From; Annica Elowsson-Sjöström; [2015]
  Nyckelord :inkludering; specialpedagogik; utvecklingsstörning; elev i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger och assistenter i särskild undervisningsgrupp, grundsärskola och grundskola i årskurs 1-6 ser på inkludering i skolan. Studien utgår från en fenomenografisk ansats där pedagogers och assistenters tankar om hur inkludering kan formas utifrån elevens och dennes omvärld i skolan. LÄS MER